Advokater i digitalisering og teknologi | Hjort
Hva leter du etter?

Teknologi og digitalisering

Informasjon og kommunikasjonsteknologi spiller en stadig større rolle for de fleste virksomheter, samtidig som skillet mellom rene teknologibedrifter og tradisjonell industri blir stadig mindre. Utviklingen utfordrer markedsmekanismer, etablerte forretningsmodeller og rettsreglene.

Teknologiutviklingen skaper ofte nye juridiske problemstillinger, og det rettslige rammeverket kan både skape utfordringer og muligheter. Noen ganger møter man hindre i rettsreglene, men langt oftere er det snakk om å plassere ny teknologi eller nye forretningsmodeller i riktig rettslig kontekst. Å tilnærme seg situasjonen annerledes, for å få teknologi og rettsregler til å fungere sammen, krever innsikt og kunnskap om både juss og teknologi.

Et helhetlig perspektiv

Vi har et anerkjent fagmiljø med lang praktisk erfaring innenfor teknologi, IT og kommunikasjon. Vi er oppdatert på de teknologiske trendene, har grundig bransjeforståelse, og kjennskap til de juridiske utfordringer som aktørene på disse områdene regelmessig møter. Vårt engasjement i IKT Norge gir oss tett kontakt med bransjen og mulighet til å utvikle fagfeltet i samarbeid med bransjens aktører. Ikke minst hjelper vi deg å finne løsninger.

Teknologi og digitalisering kjennetegnes også ved at både aktørene og rettsreglene ofte har et internasjonalt utgangspunkt. Vi er vant til å jobbe både med og mot internasjonale aktører og med grenseoverskridende juridiske problemstillinger, og har også et nettverk av utenlandske advokatforbindelser ved behov.

Strategisk sparringspartner

Vi bistår i alle typer saker og rådgir ofte i skjæringsfeltet mellom juss, teknologi og nye forretningsmodeller. Vi legger vekt på å tilby pragmatiske og løsningsorienterte råd, tilpasset den aktuelle situasjonen og dine ønsker og behov. Våre erfarne advokater hjelper deg med å identifisere muligheter, utfordringer og løsninger, slik at du kan ta informerte valg og unngå uønsket risiko. Tverrfaglige team med lang erfaring sikrer treffsikre og effektive bistand for det enkelte prosjekt.

Skulle det likevel oppstå tvist, har vi betydelig erfaring med rettstvister på dette området.

Våre ekspertiseområder

Elektronisk handel og markedsføring av digitale tjenester

Varehandel over internett og salg av digitale tjenester vil ofte ha grenseoverskridende aspekter og reiser særlige spørsmål knyttet til markedsføring, avtaleslutning og forbrukerrettigheter. Det kommer stadig nye markedsflater, og nye aktører utfordrer tradisjonell tankegang og forretningsmodeller innen handel og tjenesteyting. Vi vet hvordan elektronisk handel kan tilføre merverdi, og hvordan virksomheter kan unngå eller begrense uønsket risiko.

Vi gir råd i spørsmål knyttet til markedsføring av digitale tjenester og markedsplasser, og bistår næringsdrivende i relasjon til forbrukere og andre kunder, i tvister med andre næringsdrivende og overfor myndighetene. Vi bistår også i forbindelse med utforming og verifisering av avtalevilkår og markedsføringsinnhold.

Vi har god kjennskap til de spørsmål som kan oppstå i tilknytning til e-handel og avtaleinngåelse på nett og har dessuten særlig kompetanse på kommunikasjonstilbyders ansvar ved elektronisk handel. Vi har skrevet Karnovs kommentarutgave til e-handelsloven, og har bred erfaring med oppstart av nettbaserte tjenester og markedsføringen av disse, samt generell tvisteløsning på området.

Elektronisk kommunikasjon

Med økt digitalisering og bruk av ny teknologi har elektronisk kommunikasjon blitt stadig mer samfunns- og virksomhetskritisk. Fagområdet omfatter både tradisjonell telekommunikasjon og nye kommunikasjonstjenester.

Vi har bistått noen av de største norske virksomhetene på ekomområdet over en årrekke, og har spesialistkompetanse på dette området. Hos oss får du hjelp med forhandlinger og avtaleutforming, i klagesaker og i rettstvister. Vi bistår også i lovarbeid, med blant annet innspill til høringer.

Vi har også omfattende erfaring med elektroniske kommunikasjonstilbyderes ansvar for det innhold som formidles via deres tjenester, herunder ansvarsfrihetsreglene i ehandelsloven og prosedyrene for håndtering av opphavsrettskrenkelser på Internett i åndsverkloven.

Vi har bistått i en rekke saker for Nkom, Samferdselsdepartementet, ESA og andre sektorspesifikke organer og har vært prosessfullmektig i mange av de sentrale og prinsippavklarende rettssakene på dette området.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er viktig for å sikre virksomheters forretningshemmeligheter og ivareta regulatoriske krav knyttet til personvern og samfunnskritisk virksomhet.

Viktigheten av digital infrastruktur og tjenester øker, og økt digitalisering medfører sårbarhet for bortfall av tjenester, manipulering med data og uønsket påvirkning av informasjonssystemer. Samtidig er bruk av informasjonssystemer i økende grad gjenstand for tjenesteutsetting og komplekse verdikjeder. Det er viktig å hensynta regulatoriske krav, og at det stilles riktige sikkerhetskrav til leverandører.

Vi gir råd om regulatoriske krav knyttet til informasjonssikkerhet generelt, men har også omfattende erfaring med bransjer underlagt særlige krav til informasjonssikkerhet. Vi bistår også med å sørge for at krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med både ordinær virksomhet og utkontraktering.

IT-kontrakter

En bedrifts IT-systemer er ofte virksomhetskritiske og IT-kontraktene dermed av sentral betydning. IT-kontrakter har særtrekk som krever både fag- og bransjekunnskap. Vi har bistått i flere av de største IT-prosjektene i Norge, både i forbindelse med kontraktsinngåelse, gjennomføring og tvisteløsning.

Vi har lang erfaring med ulike typer IT-kontrakter, og bistår i alt fra kjøp av standardprodukter og  tjenester basert på standardiserte avtaler, til komplekse IT-leveranser med skreddersydde kontrakter knyttet til blant annet anskaffelser og utvikling, drift og vedlikehold, outsourcing og bruk av skytjenester samt regulering av immaterielle rettigheter mv.

Vi bistår i denne forbindelse både med valg av kontraktformat, forhandlinger og eventuelle anskaffelsesrettslige spørsmål. Vi har god kjennskap til de vanlige standardkontraktene i Norge, men bistår også med å utarbeide eller tilpasse skreddersydde kontrakter til ulike prosjekter og formål og kontraktstrategier.

Personvern og informasjonsbehandling

Behandling av personopplysninger er viktig i dagens digitale økonomi, og de aller fleste virksomheter vil behandle personopplysninger og måtte forholde seg til personvernreglene. Økt digitalisering vil generelt også medføre økt fokus på personvern.

Personopplysningsloven (GDPR) setter grenser for behandlingen av personopplysninger, og overtredelse kan få store følger både omdømmemessig og i form av myndighetsreaksjoner. Økt digitalisering og mer komplekse verdikjeder fører til at også problemstillingene knyttet til dette blir stadig mer komplekse og viktige for et økende antall virksomheter.

Vi gir deg nødvendig innsikt til å optimalisere bruken av persondata, både strategisk og forretningsmessig innen lovens grenser. Vi har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser og finner løsninger tilpasset våre klienters behov. Vi bistår også med kartlegging av egen behandling av personopplysninger og utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon.

Vi har også lang erfaring med å bistå virksomheter som er under etterforskning fra Datatilsynet for overtredelse av personvernregelverket, og bistår også med ulike former for avviksmeldinger, klager mv både for virksomheter og de registrerte.

Tvisteløsning

Vi har lang erfaring med tvisteløsning knyttet til IT- og teknologiprosjekter, samt tvister innenfor kommunikasjonssektoren. Vi har vært involvert i mange av de store tvistesakene i Norge på disse områdene.

Våre fagspesialister er også de som i går i retten. På denne måten sikrer vi at advokatene både har bransje- og fagspesifikke kunnskaper, som sammen med prosedyrekompetansen sikrer best mulig bistand til klienten.

Clients enjoy the team's "swift and precise" responses and highlight "a very good understanding of business."

– Chambers and Partners