Advokater i digitalisering og teknologi | Hjort
Hva leter du etter?

Teknologi og digitalisering

Kontakt teknologi og digitalisering

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Teknologi og digitalisering
Kontakt oss

Informasjon og kommunikasjonsteknologi spiller en stadig større rolle for de fleste virksomheter, samtidig som skillet mellom rene teknologibedrifter og tradisjonell industri blir stadig mindre. Dette utfordrer markedsmekanismer, etablerte forretningsmodeller og rettsreglene.

Vi har et sterkt fagmiljø og lang praktisk erfaring innen teknologi, IT og kommunikasjon, grundig bransjeforståelse og kjennskap til de juridiske problemstillingene som aktørene møter på disse områdene.

Vi bistår flere sentrale aktører i disse markedene i alle typer saker, og er oppdatert på de teknologiske og bransjemessige trendene. Vi rådgir ofte i skjæringsfeltet mellom juss, teknologi og nye forretningsmodeller.

Vi bistår gjerne som strategisk sparringspartner ved utviklingen av forretningsmodeller og i tilpasninger av virksomhet til regulatoriske rammebetingelser, samt ved forhandlinger og tvisteløsning.

Vi er vant til å jobbe både med og mot internasjonale aktører og med grenseoverskridende juridiske problemstillinger.

Vi legger vekt på å tilby pragmatiske og løsningsorienterte råd, slik at klientene kan ivareta både verdiskapning og risikohåndtering på en fornuftig måte.

Utvalgte ekspertiseområder

 • IT-kontrakter

  Gode kontrakter bør sikre at du kan oppnå ønskede resultater uten å ta ufrivillig risiko knyttet til gjennomføringen. Det er viktig at kontrakten speiler både krav til løsningen og gjennomføringsmodellen, samt at regulatoriske krav ivaretas.

  Vi har lang erfaring med ulike typer IT-kontrakter, og bistår i alt fra kjøp av standardprodukter og – tjenester basert på standardavtaler, til komplekse IT-leveranser med skreddersydde kontrakter. Vi bistår i denne forbindelse også med anskaffelsesrettslige spørsmål.

  Vi har bistått i flere av de største IT-prosjektene i Norge, både i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjennomføring. Der det oppstår tvist bidrar vi også med tvisteløsning og strategisk juridisk rådgivning knyttet til dette.

  Vi legger vekt på å tilby pragmatiske og løsningsorienterte råd, slik at du som klient får kan ivareta både verdiskapning og risikohåndtering på en fornuftig måte.

  Våre tjenester innenfor dette omfatter blant annet:

  • Valg av avtaleformat og utforming/tilpasning av avtaler, samt avtaleforhandlinger
  • Anskaffelse, innkjøp/salg og leveranse av programvare og utstyr
  • Vedlikeholds- og supportavtaler
  • Utviklingsavtaler for programvare og teknologi
  • Avtaler om drift og outsourcing, herunder ASP/SaaS/IaaS/PaaS og bruk av skytjenester
  • Distribusjons- og agentavtaler
  • Fabrikasjonsavtaler (OEM-avtaler)
  • Utforming av standardvilkår
  • Tvisteløsning og prosjektbistand
 • Elektronisk kommunikasjon

  Vi har bistått noen av de største norske virksomhetene på ekomområdet over en årrekke, og har spesialistkompetanse på dette området. Vi bistår i forhandlinger, med avtaleutforming, i klagesaker og i rettstvister. Vi bistår også i lovarbeid, med innspill til høringer m.v.

  Vi har utstrakt erfaring med saker for Nkom, Samferdselsdepartementet, ESA og andre sektorspesifikke organer og har bistått i en rekke av de prinsipielle forvaltnings- og rettssakene på dette området.

 • Markedsføring av digitale tjenester

  Vi rådgir i spørsmål knyttet til markedsføring av digitale tjenester og bistår næringsdrivende i tvister med andre næringsdrivende og overfor myndighetene. Vi har herunder lang erfaring med spørsmål knyttet til markedsføring i nye kanaler.

 • Elektronisk handel

  Vi har god kjennskap til de spørsmål som kan oppstå i tilknytning til e-handel og avtaleinngåelse på nett, og bred erfaring med oppstart av nettbaserte tjenester og markedsføringen av disse, samt generell tvisteløsning på området. Vi vet hvordan elektronisk handel kan tilføre merverdi, og hvordan virksomheter kan unngå eller begrense uønsket risiko.

 • Personvern og informasjonsbehandling

  Persondata er en sentral verdi i dagens digitale økonomi. Personopplysningsloven (GDPR) setter grenser for behandlingen av slike data og overtredelse kan få store følger både omdømmemessig og i form av myndighetsreaksjoner.

  Vi gir deg nødvendig innsikt til å optimalisere bruken av persondata både strategisk og forretningsmessig innen lovens grenser. Vi har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser og finner løsninger tilpasset våre klienters behov.

 • Informasjonssikkerhet

  Informasjonssikkerhet er viktig for å ivareta regulatoriske krav knyttet til personvern og samfunnskritisk virksomhet, og for å sikre virksomheters forretningshemmeligheter.

  Viktigheten av digital infrastruktur og tjenester øker, og økt digitalisering skaper økt sårbarhet for bortfall av tjenester, manipulering med data og uønsket påvirkning av informasjonssystemer. Samtidig er bruk av informasjonssystemer i økende grad forbundet med tjenesteutsetting, komplekse verdikjeder og anskaffelser. Det er viktig å hensynta regulatoriske krav, samt at man har gode sikkerhetskrav til leverandører.

  Vi rådgir om regulatoriske krav knyttet til informasjonssikkerhet generelt, men har også særlig erfaring med bransjer underlagt særlige krav til informasjonssikkerhet. Vi bistår også med å sørge for at krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt når det inngås kontrakt.

 • Tvisteløsning

  Vi har særlig erfaring med tvisteløsning knyttet til IT- og teknologiprosjekter og tvister innenfor kommunikasjonssektoren, og har vært involvert i mange av de store tvistesakene innen disse områdene.

  Det er våre fagspesialister som går i retten. På denne måten sikrer vi at advokatene både har bransje- og fagspesifikke kunnskaper, og slik best kan tale klientens sak for domstolen eller voldgiftsretten.

Clients enjoy the team's "swift and precise" responses and highlight "a very good understanding of business."

– Chambers and Partners 2019