Oppdragsgivers plikt til angivelse av rammeavtalens verdi | Hjort
Hva leter du etter?

Hvor langt går oppdragsgivers plikt til angivelse av rammeavtalens verdi?

Når en kontrakt kunngjøres skal det opplyses om anskaffelsens omfang og verdi. Dette gjelder også ved kunngjøring av konkurranse om rammeavtaler. I praksis har man lagt til grunn at det er tilstrekkelig at oppdragsgiver oppgir antatt omfang og verdi, og overskridelser har i liten grad fått konsekvenser.

For ett års tid siden avsa imidlertid EU-domstolen en avgjørelse som synes å oppstille forholdsvis strenge krav til volumangivelse, samt at overskridelse av volumangivelsen vil kunne få store konsekvenser (sak C-216/17). EU-domstolen kom til at en henvisning til oppdragsgivers «sedvanlige behov» ikke var tilstrekkelig og viste blant annet til reglene om beregning av rammeavtalers verdi. En slik angivelse var verken i tråd med de grunnleggende prinsippene eller klarhetskravet, samt ville kunne virke diskriminerende på utenlandske leverandører. EU-domstolen uttalte at oppdragsgiver må angi det maksimale volumet under rammeavtalen, og når denne grensen er nådd har rammeavtalen uttømt sin virkning. Avrop foretatt med hjemmel i rammeavtale som har oversteget det maksimale omfang angitt i kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene, vil dermed fort anses som en ulovlig direkteanskaffelse. Avgjørelsen har vært gjenstand for noe kritikk, og dens rekkevidde har vært diskutert.

16. januar i år valgte det danske Klagenævnet for Udbud (tilsvarende Klagenemnda for offentlige anskaffelser) å forelegge spørsmål om plikten til å angi rammeavtalers maksimale omfang for EU-domstolen. I foreleggelsen er det blant annet stilt spørsmål om det foreligger en plikt til å oppgi omfang og maksimal verdi i anskaffelsesdokumentene, samt hva som er konsekvensene ved manglende angivelse. Dette er en svært praktisk problemstilling, og det blir spennende å se hvordan EU-domstolen besvarer disse spørsmålene.

Klikk her for å lese EU-domstolens sak C-216/17 samt Klagenævnets avgjørelse.