Høyesterett skal behandle sak om straffansvar etter nedregulering av vann - Hjort
Hva leter du etter?

Høyesterett skal behandle sak om straffansvar etter nedregulering av vann

Et oppdrettsselskap får nå behandlet sin straffesak i Høyesterett etter at selskapet i Gulating lagmannsrett ble idømt bot på kr 250 000 og inndragning av 1,8 millioner kroner. Bakgrunnen for saken var at selskapet under en tørkeperiode hadde tappet et vann utover lovlig grense.

Vannet, som ligger i et naturreservat, ble brukt som vannforsyning til selskapets smoltanlegg. Selskapet hadde tillatelse til å foreta visse reguleringer av vannet. I forbindelse med tørketid sensommeren 2014 fant selskapet det nødvendig å øke sitt forbruk utover det lovlige for å hindre at omlag 1,8 millioner settefisk i anlegget døde.

Tingretten mente nedreguleringen derfor var lovlig som nødrett og frifant selskapet.

Lagmannsretten var ikke enig i dette, og vektla at selskapet var kjent med at det med jevne mellomrom vil oppstå tørkeperioder, men at det ikke var tatt tilstrekkelig avbøtende tiltak. Lagmannsretten mente at selskapet dermed hadde tatt en bevisst risiko basert på ønske om økonomisk vinning, og at dette hadde medført den ulovlige tørrleggingen. Det var derfor ikke grunnlag for å frifinne på nødrett.

Ettersom selskapet også tidligere hadde overtrådt samme bestemmelse fant lagmannsretten det klart at det skulle ilegges foretaksstraff. Denne ble satt til kr 250 000 blant annet basert på lang saksbehandlingstid. I tillegg ble det inndratt kr 1,8 millioner kroner, basert på den produksjon som var gjennomført i perioden det ulovlige vannuttaket ble brukt.

Anken gjelder lovanvendelsen og saksbehandlingen. Saken er foreløpig ikke berammet.

Nytt i næringskrim gir en jevnlig oppsummering av interessante dommer om straffbare forhold med særlig tilknytting til næringslivet, slik som økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet.