Fotografier og bilder fra Internett kan ikke gjenbrukes uten samtykke - Hjort
Hva leter du etter?

Fotografier og bilder fra Internett kan ikke gjenbrukes uten samtykke

EU-Domstolen har slått fast at man ikke kan gjenbruke et bilde funnet på Internett uten videre. Har man ikke samtykke fra bildets rettighetshaver, er det å gjøre et slikt bilde tilgjengelig på egne nettsider ulovlig. Bedrifter og andre som benytter bilder på sine web-sider, må være nøye med å sikre at de skaffer seg eksplisitt tillatelse fra rettighetshaverne til all billedbruk på sine nettsider.

Internett er full av fotografier og andre bilder. At slike bilder kopieres og gjenbrukes direkte på andre nettsider, eller brukes i presentasjoner og artikler som så gjøres tilgjengelig via egen nettsider, er antagelig noe som skjer stadig vekk. I en nylig avsagt uttalelse (C-161/17), har EU-Domstolen imidlertid slått fast at slik bruk krever forutgående samtykke fra bildet rettighetshavere. I motsatt fall har man foretatt en tilgjengeliggjøring for allmenheten som er i strid med kunstnerens eller fotografens enerett etter åndsverkloven.

Saken EU-Domstolen behandlet gjaldt et fotografi av byen Cordoba tatt av en tysk fotograf og brukt – etter avtale med fotografen – på et reisebyrås nettside. En skoleelev hadde kopiert bildet fra reisebyråets nettside og lagt det inn i en skolepresentasjon. Denne presentasjonen hadde så blitt lastet opp på skolens nettside. Det at fotografiet som følge av dette var tilgjengelig på skolens nettside, representerte ifølge EU-domstolen en krenkelse av fotografens rettigheter. Dette fordi skolen ikke hadde samtykke til denne publiseringen fra fotografens side.

Domstolen fant at skolens publisering rettslig sett var en ny tilgjengeliggjøring for allmennheten i opphavsrettslovgivningens forstand, i det skolens nettsider henvendte seg til et annet publikum enn det reisebyråets nettsider gjorde. Det er verd å merke seg at resultatet i denne saken skiller seg fra de tidligere saker EU-Domstolen har behandlet knyttet til bruk av lenker, herunder hyperlenker. I disse tilfellene har standpunktet vært at det ikke har skjedd noen tilgjengeliggjøring for en ny allmennhet. Det innebærer at det å lenke til bilder på andre nettsider, etter omstendighetene kan være tillatt, mens det å kopiere og laste opp igjen det samme bildet, vil være ulovlig uten samtykke.