Det grønne skiftet i Norge - er vi rustet for omstillingen? - Hjort
Hva leter du etter?

Det grønne skiftet i Norge – er vi rustet for omstillingen?

Hvordan skal vi møte den økende etterspørselen etter fornybar energi? Vi snakker med administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 6 

Det grønne skiftet stiller store krav til lands produksjons- og omstillingsevne. Åslaug Haga har bred erfaring fra politikken, der hun blant annet har vært olje- og energiminister. Hun mener at en av de viktigste faktorene for å kunne gjennomføre det grønne skiftet, er å ha politikere som faktisk anerkjenner at det er et kraftbehov og som er villige til å ta konsekvensene av det behovet. I Fornybar Norge jobber Haga med å forene ulike energiteknoliger om noen felles mål – øke kraftproduksjonen og gjøre Norge til et nullutslippssamfunn.

Kraftbehov

Haga etterlyser en mer offensiv og dynamisk politikk mot 2030, både med hensyn til å øke kraftproduksjonen og redusere CO2-utslipp. Flertallet i energikommisjonen foreslår minst 40 TWh i økt produksjon før 2030. Det hadde vært et bra signal om regjeringen gikk ut og støttet opp om kommisjonens mål, mener Haga. 40 TWh er mye kraft for Norge, all den tid vi har brukt rundt 150 år på å bygge opp nåværende kapasitet på 150 TWh årlig. Slik Haga vurderer det, er kraftbidraget fra sol, vann og fjernvarme for lite dersom man skal nå kommisjonens mål om 40 TWh. Derfor er man helt avhengig av å øke produksjonen fra havvind og vindkraft på land.

Vindkraft – et billig men kontroversielt alternativ 

For å øke kraftproduksjonen må konsesjonsprosessene for vindkraft effektiviseres. I dag tar en konsesjonsprosess ca. 7-12 år, og 2030 er bare syv år unna. Vindkraftanlegg hadde konsesjonsstopp i 3 år fordi den folkelige aksepten var for lav og konfliktnivået for høyt. Det er derimot tegn på at konsesjonsprosessene kan foregå mer sømløst i fremtiden.

Et tiltak for å få til dette er at kommunene i praksis skal gis en vetorett ved tildeling av konsesjoner, og at vindkraftverkene skal være mer lønnsomme for kommunene enn tidligere. Videre har NVE utformet et nytt regelverk som skal redusere naturinngrepene ved utbygging.

Haga peker på at havvind har et helt eventyrlig potensial i Norge, men hun mener at norske politikere tidligere ikke har våget å satse tungt nok på det. Det er imidlertid positivt at Olje- og energidepartementet nå har lyst ut Norgeshistoriens første konkurranse om havvind.

Vil du lære mer om konkurranser om havvindsprosjekter i Norge? Lytt til Energisk (E3S6).

Strømpriser

Haga mener at ekstremprisene på strøm først og fremst skyldes krigen mellom Russland og Ukraina.

Hun uttaler likevel at vi i fremtiden må regne med at prisene vil gå noe mer opp og ned, men at vi på sikt til en viss grad vil klare å balansere ut disse problemene. Uansett vil vi sannsynligvis fortsatt ha lavere priser enn resten av Europa.

Vil du høre mer om hva Åslaug Haga sier om strømpriser, skatt på kraftproduksjon og andre aktuelle temaer? Hør episoden med henne her:

Det grønne skiftet i Norge - er vi rustet for omstillingen? (30 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort