Rapport fra strømprisutvalget - Utvalgets leder sier: «Du kan få så billig strøm du vil, bare du betaler for det» - Hjort
Hva leter du etter?

Rapport fra strømprisutvalget – Utvalgets leder sier: «Du kan få så billig strøm du vil, bare du betaler for det»

Strømprisutvalget presenterte torsdag 12. oktober sin rapport til regjeringen. Ekspertutvalgets mandat var å utrede og drøfte modeller som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser.

Foto: Hanne Strypet

Bakgrunnen for utredningen

Ekspertutvalget skriver at vi må være forberedt på at prisene kan øke og bli mer uforutsigbare framover. Kjernen i utvalgets mandat er å se på tiltak som kan avbøte disse effektene. Det har blitt foreslått mange tiltak for å skjerme strømkundene fra prisøkninger, fra større omlegginger av kraftmarkedet til å innføre støtteordninger. Utvalgets utredning analyserer virkninger av slike ulike former for tiltak, både priseffekter, andre konsekvenser og barrierer for å innføre dem.

Hele tiden, hvert sekund, må kraftsystemet vårt være i fysisk balanse, skriver utvalget. Mange tusen produsenter og millioner av forbrukere i Norge og Europa må sammen om hver for seg sørge for at det produseres og forbrukes nøyaktig like mye strøm samtidig. Strømprisene og variasjonene i disse har en viktig oppgave som informasjonsbærer for å koordinere alle disse beslutningene.

Strømprisutvalgets analyserte tiltak

Ekspertutvalget analyserer både dagens system, og ser på mulige tiltak for å skape lavere, mer konkurransedyktige strømpriser både på kort og lang sikt. I rapporten er det også rettet søkelys på å sikre investeringer i fornybar energi. Rapporten er rettet mot både sluttbrukere, industri og næringslivet. Utvalget har analysert 50 tiltak, og peker på tre grunnleggende forhold som kan påvirke prisene framover:

Kraftbalansen, for å sikre konkurransedyktige og stabile priser

Beredskap for mulig omfordeling, som må være permanent på plass for å håndtere uønskede fordelingsvirkninger, og

Regulatoriske grep, for å kunne møte at markedet internt og i Europa er i sterk endring.

Hjortpartner Kristin Bjella har vært med i strømprisutvalget. Hun sier dette om arbeidet og rapporten:

Ekspertutvalget fikk et omfattende mandat og kort tid til arbeidet, så det har vært krevende å være med ved siden av en travel hverdag, men veldig interessant og spennende. Vi har jo vært et tverrfaglig utvalg, og det betyr at vi har fått brynt oss på andre fagdisipliner og måter å jobbe på, og det vokser man alltid på. Det har vært flott å få jobbe sammen med så kunnskapsrike og innovative fagfolk. Selv om vi ikke har vært et lovutvalg, har det vært en viktig del av arbeidet å forsøke å se de rettslige utfordringene ulike tiltak kunne reise, og peke på områder det må ses nærmere på. Det har jo vært min hovedoppgave, i tillegg til det jeg kunne bidra med fra min erfaring fra mange års arbeid innen energisektoren. Jeg er ganske stolt av hva utvalget har klart å produsere på så kort tid!

Rapporten kan du lese i sin helhet her