Prøvetiden løper fra dato til dato - Hjort
Hva leter du etter?

Prøvetiden løper fra dato til dato

Gjennom Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse av 20. januar i år (HR-2022-175-U) ble det avklart at avtalt prøvetid i ansettelsesforhold løper fra dato til dato. Det vil si at prøvetiden utløper på den samme dag i måneden arbeidstaker tiltrådte (f.eks. 20. januar til 20. juli).

Etter arbeidsmiljøloven § 15-6 kan det inngås arbeidsavtale med en bestemt prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden er arbeidstakers oppsigelsesvern svakere enn ellers og arbeidstaker har i utgangspunktet ikke rett til å stå i stilling derom oppsigelsen bestrides. Videre er oppsigelsestiden i prøvetiden kortere enn ellers (14 dager), og den skal regnes fra datoen oppsigelsen er kommet fram, og ikke fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted, slik det er utenfor prøvetiden. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 (3) at en oppsigelse må være gitt «innen utløpet» av prøvetiden for at de særlige reglene om prøvetid skal gjelde.

I den foreliggende saken var det avtalt prøvetid på 6 måneder. Arbeidstaker tiltrådte stillingen 19. oktober 2020 og fikk overlevert oppsigelsen fysisk 19. april 2021. Det oppstod dermed tvist om oppsigelsen var gitt «innen utløpet» av prøvetiden, eller om prøvetiden utløp dagen før oppsigelsen ble gitt. Høyesterett fastslo, blant annet med henvisning til domstollovens fristberegningsregler, at oppsigelsen var gitt innen utløpet av prøvetiden på 6 måneder, noe som medførte at de særlige reglene om prøvetid kom til anvendelse, herunder den lavere terskelen for oppsigelse, slik arbeidsgiver hadde anført.

Partner og advokat i Hjort, Lars Fredrik Styren, var prosessfullmektig for arbeidsgiver i saken, som nå er avsluttet. Styren har tidligere skrevet om arbeidsgivers manglende utnyttelse av prøvetidsordningen i denne artikkelen på Rett24: https://rett24.no/articles/reglene-om-provetid-bor-revideres

Avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg kan leses her.