Manglende vurdering av naturmangfold i planbehandling - Hjort
Hva leter du etter?

Manglende vurdering av naturmangfold i planbehandling

I en uttalelse 28. august konkluderer Sivilombudsmannen med at departementets godkjennelse av en kommunedelplan i Karmøy kommune, som åpnet for omlegging av en fylkesvei, ikke oppfylte kravene i naturmangfoldloven.

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8 til 12 skal vurderes og legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Etter loven skal vurderingen av disse prinsippene også fremgå av beslutningen.

I sin uttalelse viser Ombudsmannen til at departementets vedtak ikke inneholder noen slik vurdering og at det foreligger tvil knyttet til om denne feilen har virket inn på vedtaket. På bakgrunn av dette har Ombudsmannen bedt om at saken behandles på nytt.

Saken begynte med et vedtak om kommunedelplan på en veistrekning i Karmøy kommune i 2011. Året etter besluttet Miljøverndepartementet ikke å godkjenne planen. Miljøverndepartementet begrunnet dette med hensynet til naturmangfold, landskap og jordvern.

I 2016 vedtok Karmøy kommune den samme delplanen igjen. Samme år godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet planen, uten å foreta vurderinger i samsvar med det som kreves i naturmangfoldloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet erkjenner at vurderingen av prinsippene i naturmangfoldloven ikke framgår av departementets vedtak. Departementet bedyrer samtidig at dette ikke har hatt betydning for vedtaket og at saken derfor ikke må behandles på nytt.

I sin uttalelse peker imidlertid Ombudsmannen på at departementets henvisning til manglende betydning av feilen ikke er overbevisende og at Miljødepartementets og andre instansers tidligere vurderinger, ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav.

Saken demonstrerer hvor viktig det er for utbyggere å være oppmerksomme på prinsippene i naturmangfoldloven, og viser ikke minst hvilke konsekvenser manglende vurdering av prinsippene fra myndighetshold kan få. Det er derfor avgjørende å få kartlagt miljøverdiene i et utbyggingsområde så tidlig som mulig i planprosessen, slik at kravene i naturmangfoldloven oppfylles.

Lenken til Sivilombudsmannens avgjørelse finner du her.