Kraftutbyggingsavtaler: Fradragsrett for utbyggingskostnader - Hjort
Hva leter du etter?

Kraftutbyggingsavtaler: Fradragsrett for utbyggingskostnader

Høyesterett har i en nylig avsagt dom konkludert med at SalMar ikke kunne kreve fradrag i inntekten for tilskudd til ungdoms- og fritidsaktiviteter i Frøya kommune. Dommen er også av interesse for utbyggere og andre som gir bidrag til kommunen eller andre i forbindelse med utbygginger.

Ved bygging av ny fornybar produksjon er det ikke uvanlig at utvikler inngår avtale med vertskommunen der utbyggeren forplikte seg til å bekoste allmennyttige formål eller pålegges å foreta andre typer investeringer. Slike avtaler omtales ofte som utbyggingsavtaler, men må ikke forveksles med utbyggingsavtaler som inngås etter plan- og bygningsloven.

At det inngås slike avtaler skyldes ulike forhold: Enkelte ganger er formålet å avbøte ulemper, skape goodwill eller å løse konflikter konsesjonsmyndighetene ellers måtte tatt stilling til. Ofte kan det å la vertskommunen eller andre berørte få slik kompensasjon være tungen på vektskålen når kommunen skal ta stilling til om fordeler ved tiltaket veier opp for ulemper.

Ved bidrag fra utbyggere og andre private til det offentlige er det flere forhold å være oppmerksom på. Høyesterett belyser i SalMar-dommen enkelte skattemessige forhold.

Skattyter har fradragsrett for alle utgifter som pådras for å «erverve, vedlikeholde eller sikre» egne skattepliktige inntekter, jf. skatteloven § 6-1. Er formålet for tiltaket sammensatt, skal det legges vekt på hva som var hovedformålet.

I Høyesterettsdommen fremholdes det at skattekontoret har anledning til å vurdere hva som var skattyters faktiske formål med tiltaket – i den konkrete saken gi tilskuddet til ungdoms- og fritidsaktiviteter. Ved denne bevisvurderingen skal såkalte tidsnære bevis – typisk styreprotokoller m.v. – tillegges stor vekt.

Høyesterett fremholder at en rekke momenter kan være relevante ved denne bevisvurderingen, herunder: På hvilken måte tiltaket vil føre til økte inntekter, om det kan etterprøves at tiltaket fører til økte inntekter eller om tiltaket har gavekarakter. Høyesterett konkluderte at SalMar ikke kunne kreve fradrag i inntekten

Moralen er at utbyggere bør ha et bevisst forhold til om og hvorfor det skal foretas tiltak, herunder gis tilskudd til kommunen eller andre i forbindelse med utbygninger. Foretas tiltaket for å «erverve, vedlikeholde eller sikre» egne skattepliktig inntekt, har utbygger krav på fradrag. Det er viktig at utbygger dokumenterer på hvilken måte tilskuddet er relevant for å sikre eksisterende eller få nye inntekter.

Vi forventer at skattekontoret etter Høyesterettsdommen vil ha økt fokus på disse spørsmålene og anbefaler utbyggerne å ta opp spørsmålet med skattekontoret. Slike «sidekostnader» i forbindelse med utbygginger kan også reise merverdiavgifts rettslige spørsmål. Det kan da også være naturlig å ta opp spørsmålet om utbygger har fradragsrett for inngående merverdiavgift.