Advokater i medier og underholdning | Hjort
Hva leter du etter?

Medier og underholdning

Mediemarkedet preges av ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye brukervaner og økende internasjonal konkurranse. Hjort har en av de beste fagmiljøene i landet for media og underholdning, og bistår rettighetshavere, brukere og andre berørte i alle spørsmål innenfor media- og underholdningsbransjen.

Vi har lang praktisk erfaring fra medie- og underholdningsbransjen, og kjenner godt de forretningsmessige og juridiske problemstillingene som aktørene i dette markedet møter.

Vi er vant til å jobbe både med nasjonale og internasjonale aktører og med grenseoverskridende juridiske problemstillinger.

Vi bistår også som strategisk sparringspartner ved utviklingen av forretningsmodeller og i tilpasninger av virksomhet til regulatoriske rammebetingelser, samt ved forhandlinger og tvisteløsning innenfor området.

Vi legger vekt på å tilby pragmatiske og løsningsorienterte råd, slik at klientene kan ivareta både rettighetsforvaltning, verdiskapning og risikohåndtering på en fornuftig måte. Der det oppstår tvist bidrar vi også med tvisteløsning og strategisk juridisk rådgivning knyttet til dette.

Clients enjoy the team's "swift and precise" responses and highlight "a very good understanding of business."

– Legal 500

Utvalgte ekspertiseområder

Innholdsdistribusjon

Kommersiell utnyttelse av film, serier, musikk, sport og annet innhold krever klarering og lisensiering av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Vi har lang erfaring med rettighetsklarering og avtaleforhandlinger i denne bransjen, og med å rådgi brukersiden i forhandlinger med kollektive forvaltningsorganisasjoner.

Vi legger vekt på å finne kommersielle og fleksible løsninger som ivaretar partenes behov og interesser.

Der det oppstår tvist bidrar vi også med tvisteløsning og strategisk juridisk rådgivning knyttet til dette.

Teknisk signaldistribusjon

Sluttbrukers konsum av medieinnhold forutsetter både teknisk signalproduksjon og signaloverføring.

Vi har lang praktisk erfaring med de avtaler om signaldistribusjon, og rådgir også om regulatorisk ansvar som påhviler nettaktørene i forhold til redaksjonelt og annet innhold.

Medie- og kringkastingsrett

Vi har svært god innsikt i den regulatoriske rammelovgivningen som regulerer de norske mediemarkedene. Vi har over mange år også fulgt den EU/EØS-rettslige rettsutviklingen tett, og bistår også i slike spørsmål.

Sportsrettigheter

Sportsrettigheter er blant de mest verdifulle medierettigheter.

Vi bistår med avtaleforhandlinger og strategisk rådgivning knyttet til utnyttelse av slike rettigheter, og har omfattende erfaring med både nasjonale og internasjonale rettighetskontrakter.

Musikk

Vi bistår medievirksomheter med klarering av rettigheter til musikk, og har lang erfaring med blant annet forhandlinger og avtaler med kollektive forvaltningsorganisasjoner innen musikkbransjen.

Injurielovgivning og presseetikk

Vi bistår virksomheter med grunnleggende spørsmål om informasjons- og ytringsfrihet, privatlivets fred og personvern. Dette omfatter blant annet vurderinger knyttet til presseetikk (Vær Varsom Plakaten), mulige injuriesøksmål og krav om sletting av informasjon fra sosiale medier og lignende. Vi har prosedert flere rettstvister knyttet til injurielovgivningen.

Tvisteløsning

Vi bistå med tvisteløsning innen medierettsområdet, herunder for domstolene der det er nødvendig. I Hjort er det våre fagspesialister som går i retten. På denne måten sikrer vi at advokatene både har bransje- og fagspesifikke kunnskaper, så vel som evnen til å tale klientens sak for domstolen eller voldgiftsretten.