Advokater i immaterialrett - design, film, tekster m.m. | Hjort
Hva leter du etter?

Immaterialrett

Immaterielle rettigheter omfatter tekniske løsninger, design, produktutforming, varemerker, film, musikk, tekster, domenenavn m.m. Slike rettigheter utgjør ofte en virksomhets viktigste verdier og er avgjørende for sikre strategiske posisjoner og inntekter.

Håndtering og utvikling av immaterielle rettigheter blir stadig viktigere i vårt kompetansesamfunn. Etterspørsel etter innholds- og underholdningstjenester øker samtidig som måten slike tjenester konsumeres på, er i endring. Ny teknologi og globalisering utfordrer eksisterende forretningsmodeller og fører til økt konkurranse.

Vi bistår med beskyttelse, håndheving, lisensiering og annen strategisk rådgivning knyttet til sikring og videreutvikling av immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, patenter, varemerker, design, domenenavn og forretningshemmeligheter.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter i forbindelse med lisensiering, tjenesteleveranser, samarbeidssituasjoner og avtaler med ansatte
  • Avtaler om klarering av immaterielle rettigheter i forbindelse med bruk og transaksjoner
  • Klarering og forhandlinger med kollektive forvaltningsorganisasjoner
  • Markedsføring både i forhold til forbrukere og andre næringsdrivende
  • Varemerkeregistrering, patentering og annen registrering av immaterielle rettigheter
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
  • Tvisteløsning knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter

Våre advokater har lang praktisk erfaring som rådgivere i immaterialrettslige spørsmål. Vi har erfaring fra lovgivningsarbeid og har arbeidet aktivt med immaterielle rettigheter i ledende norske konsern. Vår faglige kompetanse kombinert med solid bransjeforståelse, gjør at vi kan gi din virksomhet gode strategiske råd om hvordan slike rettigheter skal håndteres.

Hjort er særlig kjent for sin tvisteløsningskompetanse og vi har lang erfaring med håndtering av tvister i så vel domstolene som de særlige nemder og andre tvisteløsningsorganer som finnes innenfor immaterialrettsområdet.

Hjorts immaterialrettskompetanse er anbefalt av anerkjente rangeringsbyråer som Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500. «Head of department Monica Syrdal predominantly acts for clients in the media and technology sectors. She is noted for her extensive experience and dedication, with one client stating: "She's an expert in copyright law," and adding: "She's very proactive, she informs us whenever something happens. She's positive and forward-leaning, always keen to step in and provide solutions»

Utvalgte ekspertiseområder

Opphavsrett

Vi bistår med rettighetsklarering og avtalelisensiering av opphavsrettslig beskyttet materiale, herunder film, TV, tekst, musikk, fotografier, dataprogrammer, databaser med videre, og har lang erfaring med å bistå aktører i ulike deler av underholdningsbransjen. Våre advokater har særlig erfaring med håndtering av forholdet til kollektive forvaltningsorganisasjoner og opphavsrettslig tvisteløsning.

Design

Vi har omfattende erfaring med designbeskyttelse og har prosedert flere designsaker for domstolene. Vi har god kjennskap til lovverket, herunder designloven og den beskyttelse markedsføringsloven gir til design og industriell formgivning. Våre advokater bistår også med utarbeidelse av lisens-, markedsførings- og distribusjonsavtaler.

Patent og know-how

Vi bistår med gyldighets- og inngrepspørsmål i tilknytning til patenter, herunder tvister for domstolene og håndtering av arbeidstakeroppfinnelser. Våre advokater bistår med utarbeidelse av lisensavtaler og andre avtaler om teknologioverføring og beskyttelse av know-how og andre fortrolige opplysninger. Vi har også betydelig erfaring med forsknings- og utviklingsavtaler samt avtaler om forskningssamarbeid.

Varemerker, foretaks- og domenenavn

Vi bistår med registrering og vern av varemerker, foretaksnavn, domenenavn og andre kjennetegn, samt varemerkerettslige tvister. Vi bistår også med videre med utarbeidelse av lisensavtaler og andre avtaler i tilknytning til slike rettigheter.

Markedsføring

Vi rådgir i spørsmål knyttet til markedsføring både i forhold til forbrukere og andre næringsdrivende. Vi har lang og bred erfaring med håndtering av saker i forhold til Forbrukertilsynet og tvisteløsning for Markedsrådet. Vi bistår også med håndtering av markedsføringstvister mellom næringsdrivende, herunder knyttet til sammenlignende markedsføring og god forretningsskikk. Vi har ført flere saker for Næringslivets Konkurranseutvalg og domstolene.

Lisensiering og distribusjon

Kommersiell utnyttelse av en immateriell rettighet forutsetter ofte lisensiering eller annen rettighetsoverdragelse. Hvordan avtalene skal utformes beror blant annet på type rettighet, lisenstaker og lisensgivers behov. Våre advokater har dyp bransjeforståelse og lang erfaring med å fremforhandle og utforme slike avtaler slik at de dekker virksomhetens strategiske behov i en tid med store teknologiendringer og økt konkurranse.

Franchise-, agent- og forhandlerforhold

Vi har bred erfaring med utforming av franchiseavtaler, eneforhandleravtaler, agentur og andre forhandlerforhold. I slike distribusjonsforhold er det viktig både for hovedmann og distributør å sikre immaterielle rettigheter. I tillegg må konkurranserettslige forhold ivaretas. Våre advokater har lang erfaring fra begge disse fagområdene.

Forsknings- og utviklingsavtaler

Vi har lang erfaring med utforming av forsknings- og utviklingsavtaler mellom både kommersielle aktører og innenfor universitets- og høgskolesektoren. Vi har god kjennskap til de krav som stilles til slike avtaler, herunder de konkurranserettslige regler som får anvendelse på slike avtaler og de krav norske og europeiske støtteordninger for forskning stiller.

Injurielovgivning og presseetikk

Vi bistår jevnlig virksomheter i vurderinger knyttet til presseetikk (Vær Varsom Plakaten) og mulige injuriesøksmål, og har prosedert flere rettstvister knyttet til injurielovgivningen.

Tvisteløsning og bevissikring

Vi er særlig kjent for vår tvisteløsningskompetanse og vi har lang erfaring med håndtering av tvister i så vel domstolene som de særlige nemder og andre tvisteløsningsorganer som finnes innen immaterialrettsområdet, herunder Klagenemnda for industrielle rettigheter, Næringslivets konkurranseutvalg, Domeneklagenemnda, Kabeltvistnemda, Markedsrådet m.v. I immaterialrettslige tvister vil det ofte være behov for bevissikring, og vi har omfattende erfaring med bevissikring både før og under rettssak.