Kapitalforhøyelse i eiendomsselskap for å redusere formuesskatt for 2023 - Hjort
Hva leter du etter?

Kapitalforhøyelse i eiendomsselskap for å redusere formuesskatt for 2023

Mange eiere av eiendomskonsern vurderer i disse dager å foreta kapitalendringer for å redusere formuesskatten for 2023.

Hva er reglene for formueskatt?

Fysiske personer er formuesskattepliktige, men det gjelder ikke selskaper. Skattegrunnlaget er nettoformue, altså eiendeler minus gjeld. For 2023 er formuesskattesatsen 1 % av formue over 1 700 000 kroner. For formue over 20 millioner kroner er formueskattesatsen 1,1%.

Hovedregelen er at formue verdsettes til omsetningsverdien ved utgangen av inntektsåret. Dette gjelder blant annet for børsnoterte aksjer. For ikke-børsnoterte aksjer er imidlertid utgangspunktet at verdsettelsen skjer ved inngangen til inntektsåret. For inntektsåret 2023 vil dermed verdsettelse av aksjer i holdingselskapet i et eiendomskonsern baseres på verdier per 1. januar 2023, og ikke 31. desember 2023.

Det er særlig regler om sjablonberegning av formuesverdi av næringseiendom basert på gjennomsnittlig brutto leieinntekter fratrukket 10 % eierkostnader dividert med en kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten for 2023 fastsettes etterskuddsvis i januar 2024 basert på årsgjennomsnittet av renten for statsobligasjoner med 10 års løpetid i 2023, pluss et tillegg på 5 prosentpoeng. Som følge av økt rentenivå i 2023, er det ventet at kalkulasjonsrenten blir høyere for 2023 enn for 2022, da den var 0,078%. Det kan i så fall også bety lavere formuesverdier på næringseiendom ved utgangen av 2023 sammenlignet med en verdsettelse per 1. januar 2023.

Flytting av verdsettelsestidspunkt ved kapitalforhøyelse

Det er mulig å flytte verdsettelsestidspunktet til utgangen av året ved kapitalforhøyelse. Kapitalforhøyelsen må være reell og ikke symbolsk i størrelse. Kapitalforhøyelsen må være meldt til Foretaksregisteret innen 4. desember 2023 for å være sikret registrering og gjennomføring før årsskiftet.

Kapitalendringer er skreddersøm. Eiendomsaktører bør gjøre en helhetsvurdering av om det er lønnsomt å gjennomføre en kapitalendring.

Ønsker du å vite mer?

Har du noen spørsmål? Vi har bred erfaring med å bistå aksjonærer og selskaper.