Hjort har bistått med prinsipiell sak om urimelig handelspraksis for EFTA-domstolen - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort har bistått med prinsipiell sak om urimelig handelspraksis for EFTA-domstolen

Senioradvokat i Hjort, Dag Sørlie Lund, prosederte nylig en sak for EFTA-domstolen i Luxembourg. Saken har bakgrunn i overprøving av et overtredelsesgebyr fra Markedsrådet i forbindelse med videresalg av billetter til OL i London i 2012.

Slikt videresalg til sportsarrangementer utenfor Norge er lovlig etter den såkalte svartebørsloven, men var forbudt uten godkjennelse etter en lov i Storbritannia. På bakgrunn av de reglene som gjaldt i Storbritannia, ila Markedsrådet et overtredelsesgebyr på kr 200 000 for brudd på markedsføringsloven § 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis § 1 nr. 9. Det fremgår av bestemmelsen at det å «hevde eller på annen måte skape inntrykk av at en ytelse kan selges lovlig når den ikke kan det» alltid vil være å anse som en urimelig handelspraksis. Dette betyr at en overtreder kan ilegges gebyr uten å foreta en konkret vurdering av om handelspraksisen er urimelig.

Bestemmelsen er en gjennomføring av EØS-direktivet om urimelig handelspraksis. Dette er bakgrunnen for at Borgarting lagmannsrett valgte å forelegge et tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen. Det finnes nemlig ikke noen tidligere praksis som underbygger at bestemmelsen kan benyttes på den måten Markedsrådet har gjort. Normalt må det foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle før man kan ilegges overtredelsesgebyr.

Lagmannsretten begrunnet foreleggelsen med at grenseoverskridende annenhåndssalg av billetter er et økende fenomen, og at det er viktig at EØS-statene har samme forståelse av regelverket som regulerer slikt salg. Ulik praktisering vil kunne undergrave formålet om homogenitet og like vilkår for næringsdrivende i EØS-området.

Flere EU/EØS-land har nylig innført lignende lover som den som gjaldt i Storbritannia i 2012. Spørsmålet om forholdet mellom slike nasjonale lover og urimelig handelspraksisdirektivet er derfor en aktuell problemstilling. Irland, Storbritannia, Norge, EU-Kommisjonen, og EFTAs overvåkingsorgan innga skriftlige innlegg i saken, og alle unntatt Irland deltok også under den muntlige høringen i Luxembourg.

En avgjørelse kan ventes i løpet av høsten 2019, og vil gi viktig avklaring på hvilke grenser EØS-retten setter for å straffe videresalg av billetter til sports- og kulturarrangementer, og hvordan nasjonal rett kan regulere denne virksomheten.