Forslag til endring i plan- og bygningsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Forslag til endring i plan- og bygningsloven

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet har Samfunnsøkonomisk analyse, Rambøll Water og Advokatfirmaet Hjort DA analysert samfunnsøkonomiske og juridiske konsekvenser av overvann i byer og tettsteder.

I 2015 leverte Overvannsutvalget sin rapport (NOU 2015:16) som foreslår endringer i lovverket for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann. Overvann er avrenning fra nedbør og snøsmelting og kan være betydelig forurenset, særlig i tettbygde strøk og områder med høy trafikkaktivitet. Klimaendringer, sentralisering og fortetting gjør at skader og problemer med overvann vil øke over tid.

For å kunne legge til rette for tiltak som kan redusere problemer knyttet til overvann har Samfunnsøkonomisk analyse, Rambøll Water og Advokatfirmaet Hjort DA gjennomført en samfunnsøkonomisk og juridisk analyse av endringer i plan- og bygningsloven som er foreslått i utredningen. Partner/advokat Anders Evjenth og advokat Cathrine Aulie i Hjort, har vurdert forslagene, herunder adgang til å øke rørdimensjon og pålegge andre typer anlegg ved opparbeidelse av overvannsanlegg, rett til å ha offentlige ledninger i privat grunn, krav om å opparbeide private overvannsanlegg og avstandskrav til bygging langs offentlige ledninger.

Rapporten er publisert på regjeringen.no