Høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty - Hjort
Hva leter du etter?

Høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementet sendte i går forslag om kildeskatt på renter og royalty mv. på høring. Hovedformålet med forslaget er å motvirke overskuddsflytting fra Norge til utlandet. Nedenfor gis det en oversikt over de viktigste innholdet i forslaget.

Leiebetalinger på fysiske driftsmidler omfattes

Forslaget om kildeskatt på royalty omfatter mer enn betaling for immaterielle rettigheter. Også leiebetalinger for fysiske driftsmidler, som ikke naturlig hører inn under det tradisjonelle royaltybegrepet, vil omfattes. En lovfesting av forslaget slik det nå foreligger vil dermed medføre at kildeskatt blant annet ilegges riggleie på sokkelen.
Kildeskatten begrenses til betalinger til nærstående i utlandet, da risikoen for overskuddsflytting er størst mellom selskap i konsernforhold. I tillegg er det slik at når fastsetting og innbetaling av skatten ligger på betaleren, er det administrativt svært fordelaktig at den nærstående kildeskattepliktige mottakeren kjennes av betaleren.

Kildeskatt på renter begrenses til utbetalinger til foretak i lavskatteland

Forslaget innebærer positive overraskelser for norske innlånere i det globale kapitalmarkedet, sammenlignet med skatteutvalgets utgangspunkt, idet kildeskatten på renter er begrenset til rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland. Begrensningen i kildeskatten på renter begrunnes med at man allerede har en generell rentebegrensningsregel for å motvirke overskuddsflytting, men at det likevel kan være risiko for overskuddsflytting ved rentebetalinger til nærstående i lavskatteland.

Kildeskattesatsen

Satsen foreslås satt til 15 %, men vil normalt reduseres i skatteavtalene som Norge inngår. Med en internrettslig hjemmel til å kildebeskatte rente- og royaltybetalinger vil skatteavtalebestemmelser som reduserer satsen være en del av forhandlingsmandatet når Norge (re)forhandler skatteavtaler med andre land.
Høringsfristen er 27. mai 2020.