Bruk av avtalte enhetspriser ved endrings- og tilleggsarbeider - Hjort
Hva leter du etter?

Bruk av avtalte enhetspriser ved endrings- og tilleggsarbeider

Flere entreprisekontrakter har avtalte enhetspriser for konkret beskrevne arbeidsprestasjoner. Underveis i prosjektet gjøres ofte endringer eller tillegg som gir entreprenøren rett til å kreve tilleggsvederlag. Spørsmålet som da ofte oppstår er om kontraktens enhetspriser kan anvendes for beregningen av tilleggsvederlaget.

Nedenfor beskrives hvordan bransjestandarden NS 8405 for utførelsesentrepriser regulerer bruken av enhetspriser ved oppgjøret for endrings- og tilleggsarbeider

Anvendelige enhetspriser skal brukes

Utgangspunktet er at avtalte enhetspriser også skal benyttes for endrings- og tilleggsarbeider, dersom disse er anvendelige (NS 8405 pkt. 25.7.1). Hvorvidt enhetsprisene kan sies å være direkte anvendelige må avgjøres på bakgrunn av arten og karakteren av det aktuelle arbeidet sammenlignet med de ytelsene som er beskrevet og angitt i kontrakten.

Enhetsprisene skal også legges til grunn for vederlaget for endringsarbeider dersom ytelsene «i det vesentlige er likeartet» med ytelser som det er fastsatt enhetspriser for (NS 8405 pkt. 25.7.2). Det må dreie seg om små forskjeller i arbeidets art og karakter. Videre må forholdene ved utførelsen ikke være særlig forskjellig fra de som gjelder ved det tilsvarende ordinært kontraktarbeid.

Begge parter kan kreve justering av enhetsprisene for eventuelle avvik, det vil si forskjeller som kan gi seg utslag i kostnadsnivået. Beregningen av justeringen må ta utgangspunkt i de faktiske kostnader som endringen medfører, herunder antall arbeidstimer og materialkostnader som avviket representerer. Justeringen skal videre reflektere prisnivået på de opprinnelige enhetsprisene. Dette innebærer at det er prisnivået på de konkrete enhetsprisene som skal følges ved justeringen.

Justering dersom forutsetningene for enhetsprisen forrykkes

Ved endrings- og tilleggsarbeider har entreprenøren som regel langt mindre tid til rådighet for å planlegge utførelsen av arbeidet, og byggherrens prosjektering vil gjerne komme kort tid forut for gjennomføringen. Grunnlaget for enhetsprisene i kontrakten vil derimot være basert på en generell forutsetning om at byggherrens prosjektering er tidsmessig og korrekt utført. Dersom forutsetningene for å bruke enhetsprisene forrykkes, kan hver av partene kreve at det gjøres tillegg eller fradrag i enhetsprisene for de fordyrelser eller besparelser som dette har medført (NS 8405 pkt. 25.7.2). At forutsetningene forrykkes må henspeile på enhetsprisenes nivå, slik at vurderingen i praksis blir om grunnlaget for de kalkyler prisene er basert på ikke lenger er til stede. Dette gjelder både dersom det finnes priser i kontrakten for det aktuelle arbeidet som i utgangspunktet er direkte anvendelige, og dersom enhetsprisene som først kan kreves justert for avvik i arbeidets art og karakter.

Omfanget eller antallet endringsarbeider og tidspunktet for endringsarbeidet er angitt i standarden som eksempler på forutsetninger som kan «forrykkes». Uttrykket taler for at det må dreie seg om en ikke helt ubetydelig forutsetningsvikt. Entreprenørens enhetspris vil som regel være basert på en forventning om hvilket volum som skal leveres i henhold til kontrakten, og en vesentlig økning i volumet vil kunne innebære at forutsetningene for enhetsprisen forrykkes. På samme måte kan endringer som kommer sent i byggeprosessen, eller tilleggsarbeider som skal utføres på en annen årstid enn kontraktsarbeidet forrykke grunnlaget for prisene i kontrakten. Eksemplifiseringen inntatt i standarden er ikke uttømmende og dette fremgår av tillegget «..eller lignende«. Uttrykket forutsetter at også andre omstendigheter som påvirker produktiviteten og kostnadene ved utførelsen vil kunne være relevante, f.eks. at prisen på visse materialer har steget vesentlig. Et annet forhold er at utførelsen av endringsarbeider også vil kunne ha konsekvenser for annet arbeid under kontrakten, f.eks. vil endringsarbeidene kunne påvirke planleggingen og gjennomføringen av annet arbeid, slik at rekkefølgen på arbeidsoperasjoner må omlegges og innsatsfaktorer omdisponeres. Denne typen konsekvenser kan generelt betegnes som produktivitetstap, og også slike merkostnader må entreprenøren ha krav på å bli kompensert for. Hvorvidt forutsetningssvikten er tilstrekkelig må bero på en skjønnsmessig og konkret vurdering.

Krav om justering av enhetsprisene må varsles uten ugrunnet opphold (NS 8405 pkt. 25.7.3). Varsles ikke uten ugrunnet opphold, har man kun krav på slik justering av enhetsprisen som den andre parten måtte forstå at forholdet ville medføre. Parten som mottar varsel om justering må også svare uten ugrunnet opphold, ellers mister parten innsigelsene til kravet.

Regningsarbeid dersom enhetsprisene ikke kan anvendes

Foreligger ikke anvendelige enhetspriser eller partene ikke enes om justering, kan byggherren kreve at entreprenøren gir et spesifisert tilbud om fastpris for det aktuelle arbeidet (NS 8405 pkt. 25.8.3). Avslår byggherren tilbudet eller unnlater å kreve tilbud, skal endrings- og tilleggsarbeidene utføres som regningsarbeid (NS 8405 pkt. 325.8.1.). Entreprenøren får da betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste (NS 8405 pkt. 31.1.). Før oppstart av arbeidene må entreprenøren varsle byggherren om at oppgjøret skjer som regningsarbeid. Byggherren plikter å ta stilling til dette innen ugrunnet opphold.