Space Law - Hjort
Hva leter du etter?

Space Law

Hjort har over tid bistått både Norsk romsenter og Space Norway med juridisk bistand knyttet til deres respektive romaktivitet.

Helt siden 60-tallet har det vært skutt opp raketter fra Andøya Space Center i Norge,og siden den gang har romfarten vært under rivende utvikling. Romaktivitet som tidligere var forbeholdt statlige aktører, utøves nå også av private selskap – og en rekke kommersielle aktører skyter nå opp satellitter for plassering i bane rundt jorden. Slike satellitter er viktige for blant annet navigasjons- og kommunikasjonstjenester, og mange nyter godt av disse signalene fra verdensrommet.

Hjort har over tid bistått både Norsk romsenter og Space Norway med juridisk bistand knyttet til deres respektive romaktivitet.

Space Norway skal tilby satellittbasert bredbånd for både sivile og militære brukere i Arktis, ved hjelp av to satellitter som skal plasseres i bane av Space-X. Hjort har bistått Space Norway med juridisk rådgivning gjennom de deler av prosessen som reguleres av norsk rett, og har blant annet bistått i kontraktsforhandlinger og med utarbeidelse av diverse avtaler, herunder nødvendige låneavtaler.

Aktiviteten på Andøya har så langt vært knyttet til oppskytning av forskningsraketter, som etter fullført oppdrag har returnert til jorden. Nå foreligger det planer for å etablere et nytt selskap, Andøya Space Port, som skal legge til rette for oppskytning av kommersielle raketter, som igjen skal utplassere privateide, kommersielle satellitter i bane rundt jorden. På oppdrag fra Norsk romsenter har Hjort utarbeidet en vurdering av statens risiko ved oppskytning av slike kommersielle raketter fra norsk territorium, herunder hvilken økonomisk risiko Norge påtar seg ved å tillate utplassering av private satellitter fra disse rakettene. Slike satellitter kan ha en levetid på inntil 15-25 år, noe som gjør det nødvendig med en tydelig regulering av ansvarsforholdet mellom aktørene som deltar i en oppskytning. Hjorts arbeide inngår i en større analyse av etablering av Andøya Space Port.

Hjort har opparbeidet solid kompetanse på nasjonal og internasjonal romrett, som bygger på de folkerettslige forpliktelser Norge har påtatt seg ved å tiltre FNs romtraktat, ansvarskonvensjonen og registreringskonvensjonen.