Samfunnsansvar - Hjort
Hva leter du etter?

Samfunnsansvar

For oss er samfunnsansvar viktig

Vi ønsker å gjøre en forskjell når rett skal skilles fra galt, når normer, regler og lover skal veies opp mot utvikling og muligheter. Vi er til stede når det handler om betydelige verdier for mennesker, samfunn og virksomheter.

Fremme rett og hindre urett
I kjernen av advokatens virke ligger oppgaven om å fremme rett og hindre urett – i dette ligger et betydelig samfunnsansvar. Fellesnevneren for Hjorts advokatvirksomhet er vår sterke og anerkjente prosedyrevirksomhet. Siden firmaets etablering i 1893, har vi hatt en uttalt holdning og policy om å representere både privatpersoner, offentlige virksomheter og det private næringsliv. Vi har lange tradisjoner i å bistå menneskerettslige saker, i tillegg til samarbeid med flere veldedige organisasjoner der Hjort jobber pro bono eller gir økonomisk støtte.

Amnesty
For Hjort er samarbeidet med Amnesty International Norge verdifullt. Amnestys politiske nøytrale posisjon og allmenne krav om «frihet, likeverd og rettferdighet for alle» sammenfaller godt med advokaters oppgave om «å fremme rett og hindre urett». Da Amnesty hadde et prosjekt om bærekraft i leverandørkjeder støttet vi opp om dette. Samarbeidet inkluderer også interne og eksterne seminarer for å fremme næringslivets oppmerksomhet, bevissthet og ansvar ovenfor menneskerettigheter.

Juridisk rådgivning for kvinner
Hjort har et samarbeid med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK tilbyr gratis og tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner. De jobber for at alle som definerer seg som kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til over 50 000 kvinner. Organisasjonen drives av viderekommende jusstudenter. Hjort bistår blant annet med opplæring og kurs til JURK sine saksbehandlere og gir løpende veiledning. I tillegg kan vi bistå JURK pro bono i prosessoppdrag.

Miljøfyrtårn
Hjort er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har oppfylt strenge krav til avfallshåndtering, bærekraftige innkjøp, energieffektivisering, HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Sertifiseringen utstedes av Miljøfyrtårn, basert på oppfyllelsen av en rekke kriterier.

Åpenhet
Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår redegjørelse etter åpenhetsloven finner du ved å trykke her.

Veldedighet
Vi har over mange år vært bidragsytere til Advokatvakten, et tilbud flere steder i landet som tilbyr gratis advokathjelp. Hjort yter også jevnlig økonomisk støtte til blant annet tiltak som juristenes HUMAK-aksjon, Menneskerettighetsuka  og Norges Handicapforbund. Vi har også lang tradisjon med å støtte TV-aksjonen. I 2023 gikk midlene fra TV-aksjonen til Røde Kors sitt arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig.

I dag og fremover
Hjort har som mål «å speile samfunnet vi lever i». Dette innebærer også at faglig dyktighet, personlig karakter og integritet, uavhengig av kjønn, ligger til grunn for all rekruttering. Det er en av årsakene til at firmaets kvinneandel blant advokater og partnere lenge har vært, og fremdeles er, høy.

Kunnskapsdeling
Vi deler vår juridiske kompetanse. Vi ønsker å gjøre en forskjell når rett skal skilles fra galt, når jussen skal veies opp mot utvikling og muligheter. Derfor er Hjort er til stede når nye lover, regler og normer skal finne sin form.

Hos oss er det rom for å delta i det politiske liv, og på ulike måter bidra til rettsutvikling og sunn rettspraksis. Dette gjør vi gjennom deltakelse i ulike utvalg og verv, faglitterære utgivelser og kronikker, og debattinnlegg i mediene.

Vi holder jevnlig kostnadsfrie seminarer og webinarer hvor alle kan delta. Vi har fokus på sentrale temaer for virksomheter slik at næringslivet kan sikre og utvikle sine verdier.