Hovedentreprenørens adgang til å overta utførelsen av underentreprenørens kontraktsarbeider - Hjort
Hva leter du etter?

Hovedentreprenørens adgang til å overta utførelsen av underentreprenørens kontraktsarbeider

Ofte blir underentreprenøren forsinket i prosjektgjennomføringen i forhold til hovedentreprenørens fremdriftsplan. I slike tilfeller oppstår spørsmålet om hovedentreprenøren kan overta deler av underentreprenørens kontraktsarbeid (intervensjon). Hvis ja – hvem skal ta kostnadene?

Hovedentreprenørens intervensjonsrett overfor underentreprenør

Stans eller forsinkelser hos underentreprenøren kan få store konsekvenser for hovedentreprenøren i kontraktsforholdet med byggherren, blant annet i form av dagmulkt. Underentreprisekontraktene NS 8415/8416/8417 inneholder derfor bestemmelser om hovedentreprenørens rett til intervensjon overfor underentreprenøren (henholdsvis pkt. 18.4, pkt. 17.2 og pkt. 21.5).

Det er ikke vanskelig å forstå at hovedentreprenøren kan ha behov for å intervenere overfor underentreprenøren. Intervensjon er imidlertid et inngripende tiltak som kan få store konsekvenser for underentreprenøren. Vilkårene er derfor strenge.

 

Underentreprisekontraktene åpner for intervensjon i to tilfeller

Det første er hvor hovedentreprenøren blir vesentlig hindret i sin fremdrift fordi underentreprenørens fremdrift avviker vesentlig i forhold til underentreprenørens fremdriftsplan. Kravene er strenge: Hovedentreprenøren må være «vesentlig» hindret i sin fremdrift, og dette må skyldes «vesentlig» avvik mellom underentreprenørens fremdriftsplan og faktiske fremdrift. Det må påvises årsakssammenheng mellom underentreprenørens forsinkede fremdrift til egen fremdriftsplan og hindringene i hovedentreprenørens fremdrift. Etter ordlyden er det derimot ikke krav at hindringen i fremdriften medfører tap eller fare for tap for hovedentreprenøren.

Det andre er hvor hovedentreprenøren vil bli vesentlig hindret fordi det er klart at underentreprenøren vil bli forsinket med sin fremdrift, såkalt antesipert (forventet) mislighold. Også etter dette alternativet stilles strenge krav: Det kreves at hovedentreprenørens forsinkelse vil bli «vesentlig», og at det er «klart» at underentreprenøren vil bli forsinket med sin fremdrift. Adgangen til å intervenere som følge av antesipert mislighold er et nyttig verktøy hvis den påberopes i tide.

Det må legges til grunn at kravene for å intervenere er tilsvarende som kravene for å heve kontrakten. Selv om intervensjon er mindre inngripende, vil det være en høy terskel for å iverksette tiltaket.

Intervensjonen kan gjøres ved hjelp av hovedentreprenørens egne ansatte eller underentreprenører. De nødvendige dokumenterte og spesifiserte merkostnadene intervensjonen medfører for hovedentreprenøren kan belastes underentreprenøren. Etter underentreprisekontraktene skal underentreprenøren likevel ikke belastes mer enn 50 % av kontraktssummen som følge av intervensjon, med mindre forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos underentreprenøren.

 

Kan byggherren intervenere?

Et annet spørsmål er om byggherren har rett til å intervenere i entreprenørens arbeid der det under prosjektet viser seg at entreprenøren ikke vil klare å levere kontraktsarbeidet innen den avtalte sluttfristen (antesipert forsinkelse), men det for byggherren er avgjørende at sluttfristen nås.

NS 8405/8406/8407 inneholder ikke tilsvarende intervensjonsbestemmelser som underentreprisekontraktene.

Spørsmålet er om byggherren kan intervenere selv om det ikke har en hjemmel i kontrakten. Byggherren har andre inngripende verktøy til rådighet ved antesipert forsinkelse. Byggherren kan for eksempel fastholde sluttfristen og kreve dagmulkt ved forsinkelse, eller etter omstendighetene heve kontrakten, avbestille (helt eller delvis) eller utstede en negativ endringsordre.

Vi mener det er gode grunner for at byggherren også skal kunne intervenere i entreprenørens arbeid dersom det er inntrådt eller må forventes en tilsvarende forsinkelse som gir adgang til å intervenere etter underentreprisestandardene. Det vil, som nevnt ovenfor, normalt være mindre inngripende å intervenere enn å heve kontrakten for entreprenøren. For byggherren kan det være gode grunner til å velge en intervensjon fremfor heving. Det kan være kritisk for fremdriften å ha tilgang til entreprenørens leverandørkjede eller det er særskilt kompetent personell byggherren ønsker tilgang til. Dersom forsinkelsen skyldes entreprenørens betalingsmislighold overfor sin leverandørkjede kan dette kan løses ved at byggherren betaler direkte til leverandørene eller dekker lønn til entreprenørens personell.

I mangel av klar hjemmel i kontraktene vil vi anbefale at byggherren tar initiativ til en avtale om intervensjon. Siden spørsmålet om byggherrens rett til å intervenere ikke er avklart i domstolene vil det være en risiko for at en ensidig intervensjon fra byggherren vil innebære et mislighold som gir entreprenøren krav på erstatning.

 

Avtale om intervensjon

Vi anbefaler under enhver omstendighet at både entreprenører og byggherrer inngår en særskilt avtale om intervensjon. Forsinkelsen kan være forårsaket av økonomiske vanskeligheter hos underentreprenør eller hovedentreprenør. Slike forhold kan være forbigående og det kan reflekteres i en avtale. For å unngå en senere tvist anbefaler vi at både omfang og varighet av intervensjon klargjøres og avgrenses i en slik avtale.