Bygg for fremtiden – nye krav til energiløsninger - Hjort
Hva leter du etter?

Bygg for fremtiden – nye krav til energiløsninger

For tiden pågår et arbeid som gjelder behovet for endringer i norsk regelverk som følge av innlemmelsen av bygningsdirektiv II og senere endringer i dette. Av særlig betydning er kravene til rehabilitering av bygninger, krav til nye offentlige bygg og krav til elbillading. Det kan allerede nå være lurt å planlegge for de nye kravene, og vi vil nedenfor peke på noen viktige punkter.

Strategi for rehabilitering av bygningsmassen

Bygningsdirektiv II forutsetter i ny artikkel 2a at det utarbeides en strategi for rehabilitering av bygninger. Strategien skal bidra til at bygningsmassen blir svært energieffektiv og karbonfri innen 2050. Strategien skal sendes på høring og den skal bidra til å nå målene i energieffektiviseringsdirektivet og har selvsagt en side til målsettingen om å redusere EUs klimagassutslipp med 80-95 % i 2050. Det er grunn til å tro at bl.a. ordninger som Enovatilskudd vil styrkes, slik at investeringer i energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygg blir gunstigere i årene fremover.

 

Krav til nye bygg og offentlige bygg

Et nytt krav etter bygningsdirektiv II er å sikre at alle nye bygninger er «nesten nullenergibygninger» innen gitte tidsfrister. Hva som er «nesten nullenergibygninger» defineres av medlemslandene selv. Det er også krav til at nye bygninger som er eiet og i bruk av offentlige myndigheter skal være «nesten nullenergibygninger». Medlemsland er etter artikkel 9 forpliktet til å utforme nasjonale planer for å øke antallet «nesten nullenergibygninger».

 

Elbillading

I direktivet er det i artikkel 8 innført et krav om elbillading i tilknytning til bygninger. For nye bygg gjelder kravene kun for parkeringsplasser som er inne i bygningen eller fysisk grenser opp til bygningen. For hovedombygging gjelder kravet der ombyggingen omfatter parkeringsplasser eller den elektriske infrastrukturen i bygget dersom parkeringsplasser er inne i bygget.

 

Nye muligheter – salg av strøm?

Både for å oppfylle bygningsdirektivets krav om energieffektivitet og fordi teknologien for egen produksjon av strøm blir stadig rimeligere og derfor mer utbredt, er det grunn til å tro at flere vil bygge plusshus. Dette gjøres allerede, og bl.a. i Oslo bygges skoler som planlegges med energioverskudd og som derfor vil kunne selge strøm. Per i dag er det maksbegrensninger på hvor mye strøm som kan mates inn i strømnettet fra plusskunder, og dette aktualiserer spørsmålet om man selv kan selge strøm, for eksempel fra et ladepunkt for elbiler.

Per i dag er alt strømsalg i utgangspunktet avhengig av konsesjon. NVE har varslet at det i løpet av kort tid vil komme en avklaring om et generelt unntak for elbilladere. Hvorvidt dette unntaket vil kunne omfatte egenprodusert strøm eller bare viderefakturering, gjenstår å se. Dersom det åpnes for å selge egenprodusert strøm via elbilladere vil det gi et klart incitament for gårdeiere til både bygging og rehabilitering av plussløsninger. Uansett foreligger det allerede mange spennende muligheter i dette feltet, og advokatene hos Hjort bistår gjerne utviklere og andre som ønsker å se nærmere på disse og tilstøtende problemstillinger.