Priser - Timepris, satser og betingelser for advokater | Hjort
Hva leter du etter?

Priser og betingelser

Hjort tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets » Forskrift av 14. november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester” (prisopplysningsforskriften). Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

For privatklienter ligger vår veiledende timepris (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater, senioradvokater og partnere) i intervallet kr. 2000,- til kr. 5200,- pluss mva avhengig av sakens art. Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.

Advokatfirmaet Hjort AS tar ikke saker på såkalt «no-cure-no-pay» basis, og vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens gjenstand eller resultat.

Alminnelige oppdragsvilkår

Advokatfirmaet Hjort AS opererer under alminnelige oppdragsvilkår for privatklienter og øvrige klienter. Disse kan fås ved å henvende seg til oss.

Ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker

Retten dekker salær for forsvareroppdrag for de fleste saker når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning – altså før det er tatt ut tiltale – dekker klienten normalt selv kostnadene relatert til egen forsvarer. Ved henleggelse eller frifinnelse i straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter etter nærmere regler i straffeprosessloven.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen særlige saker, blant annet avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.

Forsikringsdekning

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene.

Erstatningssaker m.m.

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, for eksempel personskadesaker, vil det kunne være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap som følge av saken.