Vær obs på styrets rolle og rollen som styremedlem

Styret har en meget viktig rolle i ethvert selskap. For det enkelte styremedlem er det viktig å være klar over rollefordelingen og det ansvar som påligger den enkelte funksjon.

_MG_9716

Styrets oppgaver

Styrets viktigste oppgave er å forvalte selskapet, herunder å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomhet for øvrig. Styret har rett til, og bør  forlange, å holdes løpende orientert om selskapets virksomhet. Styret har blant annet en aktiv tiltaksplikt dersom selskapets økonomi går dårlig og egenkapitalen når visse terskelverdier. For øvrig må styrets aktivitetsnivå tilpasses det enkelte selskap. Styret er underlagt og rapporterer til generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Krav til styrets medlemmer og ansvaret som styremedlem

En del viktige beslutninger i selskapet må behandles og avgjøres av styret. Siden styret har stor innflytelse på selskapets drift, er det vesentlig for selskapet å finne styremedlemmer som kan ivareta selskapets interesser på en kompetent måte. Det er i alminnelighet ingen formelle krav til styremedlemmer, men som et minimum bør et styremedlem ha kjennskap til den bransjen selskapet opererer i og til styrets rolle. Styret er daglig leders primære kontrollorgan, og det bør vurderes hvorvidt daglig leder skal være styremedlem. Daglig leder har uansett en selvstendig plikt til å rapportere samt å møte på styremøter. I allmennaksjeselskaper er det ikke adgang til en slik dobbeltrolle.

Som styremedlem har man mulighet til å delta i selskapets strategiske beslutninger, som kan være spennende og lærerikt, men både selskapet og det enkelte styremedlem bør tenke seg om. Styreansvaret er personlig, og ethvert styremedlem hefter personlig for det ansvar styret har i henhold til lover og regler. I motsetning til det begrensede ansvaret man har som aksjonær er styreansvaret ubegrenset. Erstatningsansvar overfor aksjonærer, kreditorer og andre er nok det mest aktuelle, men også straffeansvar kan etter  omstendighetene være aktuelt.

Det kreves uaktsomhet for at styreansvar skal bli aktuelt, men man blir målt mot en objektiv standard som etter omstendighetene kan oppfattes som streng. Styret hefter også for andres feil ved passivitet, og styret kan ikke uten videre unnskylde seg med at det ikke har fått tilstrekkelig informasjon. Et passivt styremedlemskap er derfor en farlig strategi, og kombinert med manglende kvalifikasjoner kan man få en uhåndterlig ansvarseksponering.

Styremedlemmer med særskilt tilknytning til selskapet

Styremedlemmer som er ansatte eller som har særlige aksjonærtilknytninger, samt styrer i datterselskaper i konsern mv, kan møte særskilte problemstillinger i forhold til sin relasjon til både selskapet og andre aksjonærer. Her kan det fort oppstå interessekonflikter, og det er viktig å være klar over at styrevervet er et selvstendig tillitsverv. Styret har i prinsippet en selvstendig plikt til å ivareta interessene til det selskapet som styrevervet gjelder.

Styrehonorar

Eventuelle styrehonorarer bør være tilpasset arbeidsmengden som forventes og ansvaret vervet medfører, samt vedkommendes tilknytning til selskapet for øvrig. Man kan vurdere forsikringer for å redusere styrets ansvarseksponering, eventuelt skadesløserklæringer fra selskapet og aksjonærene. Dette bør likevel ikke brukes som en sovepute mot ansvar.