Selskapsrett og transaksjoner (M&A)

Vårt fagmiljø for selskapsrett og transaksjoner (M&A) tilbyr tjenester innen alle sider av selskapsretten i vid forstand til selskaper av alle størrelser samt privatpersoner.

Vi samarbeider med andre fagmiljøer i Hjort, som skatterett, energirett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, immaterialrett, konkurranserett, familie-, skifte og arverett, samt økonomiske straffesaker.

Vi har en særlig spisskomepetanse innenfor energibransjen, men tar oppdrag innen alle bransjer innenfor følgende områder.

Selskapsrett og transaksjoner (M&A)

Vår kompetanse innen selskapsrett og transaksjoner (M&A) omfatter alle selskapsformer og alle typer spørsmål av selskapsrettslig art.

Børs- og verdipapirrett

Hjort bistår både så vel børsnoterte selskaper, finansinstitusjoner og verdipapirforetak som private eller profesjonelle investorer innenfor alle deler av børs- og verdipapirretten.

Bank, finans og forsikring

Hjort har løpende rådgivnings- og prosessoppdrag for og mot banker, finansforetak og forsikringsselskaper.

Insolvens og konkurs

Vår insolvens- og restruktureringsgruppe er sammensatt med spesialisert kompetanse med særlig fokus på restrukturering av selskaper og sikring av verdier. Vi bistår virksomheter i utsatte situasjoner og kreditorer, herunder banker, med tapsutsatte lån og kreditter. Bistanden omfatter også insolvens- og konkursrelaterte problemstillinger.

Tvisteløsning selskapsrett

Hjort er anerkjent som et av de ledende advokatfirmaer I Norge innenfor sivilrettslig prosedyre og en stadig økende del av vår prosedyrevirksomhet omhandler forretningsjuridiske saker av alle typer, også innenfor børs og verdipapirrett, selskapsrett og skatterett.

Siste saker om Selskapsrett og transaksjoner (M&A)

HARD BREXIT – det usannsynlige synes mer og mer sannsynlig! Hvilke konsekvenser vil dette ha for norske selskaper

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?