Seier i Høyesterett - vesentlig reduksjon i inndragningskrav

Høyesterett har i en prinsipiell og enstemmig i dom av 28. april 2017, gitt domfelte medhold i at inndragningskravet skal reduseres fra et utgangspunkt på 43,4 millioner kroner til 1 million kroner, som er den delen av utbytte domfelte selv mottok ved hvitvaskingshandlingene han er dømt for. Advokat Arne Gunnar Aas sier at han er fornøyd med resultatet, og fremhever et godt samarbeid internt med advokatene Linn Eckhoff Dolva og Hannah Hirsch.

Arne Gunnar Aas  Høyesterett

Høyesterett har lagt til grunn at det i medhold av straffeloven (1902) § 35, ikke kan foretas inndragning av utbytte, utover det som har tilfalt domfelte direkte ved handlingene.

Saken gjelder domfellelse for overtredelse av straffeloven (1902) § 317 for heleri og hvitvasking av til sammen over 43,4 millioner kroner, som ble overført til domfeltes bankkonti med grunnlag i utstedte fakturaer for angivelige håndverkertjenester over en periode på 3 år.

I tingretten måtte domfelte tåle inndragning av det samlede utbytte på 43,4 millioner kroner, som ble overført via hans konti. Lagmannsretten tok utgangspunkt i det samlede beløpet, men reduserte beløpet skjønnsmessig til 10 millioner kroner i medhold av rimelighetsvurderingen i § 35. Den delen av utbytte som tilfalt domfelte direkte ved handlingene ble inndratt i medhold av § 34, og resten av utbytte ble inndratt med grunnlag i § 35.

Vår hovedanførsel i Høyesterett var at § 35 ikke kan benyttes som hjemmel for å inndra et utbytte hos en person som utbytte ikke har tilkommet. Både etter §§ 34 og 35 må inndragning av utbytte foretas overfor den som har mottatt utbytte, enten ved å få eiendomsrett til utbytte, eller at utbytte er i vedkommende besittelse.

Det finnes ikke høyesterettspraksis som tillater gjenstandsinndragning av utbytte fra hvitvasking som ikke er i behold hos den kravet rettes mot.

En konsekvens av tingrettens og lagmannsrettens lovanvendelse vil være at lovovertrederen blir økonomisk ansvarlig for utbytte tilfalt andre. Dette strider mot formålet med inndragning.

Selv om Høyesterett ikke tar direkte stilling til hvor vidt § 35 er anvendelig i denne type saker (premiss 31 og 32), uttaler Høyesterett i premiss 38 at:

«Etter min oppfatning bør det også legges vekt på at inndragning etter § 35 overfor hvitvaskeren ikke treffer det reelle formålet med inndragning i dette saksforholdet. Hvis det var mulig, ville det utvilsomt vært hensiktsmessig å inndra utbyttet fra de underliggende straffbare forholdene i gjenopprettende øyemed, jf. blant annet HR-2016-590 hvor formålet med utbytteinndragning oppsummeres. Gjenstandsinndragning overfor domfelte ivaretar imidlertid ikke et slikt formål. Intet av utbyttet utover det han selv beholdt som vederlag, er i behold hos domfelte, og inndragning hos ham har ingen gjenopprettende effekt overfor dem som har hatt utbytte av primærlovbruddene. Heller ikke de alminnelige hensynene bak inndragning etter § 35, se eksempelvis Andenæs, Alminnelig strafferett, 6 utgave side 559-560, slår i særlig grad til.»

Det harmonerer også dårlig med presumsjonsregelen i § 34 fjerde ledd siste punktum, og de øvrige reglene i inndragningskapittelet, dersom § 35 kan benyttes til å inndra utbytte fra en som utbytte ikke har tilkommet. Om dette uttaler Høyesterett i premiss 39:

«Etter § 36 kan inndragning etter § 35 foretas «hos den skyldige», her domfelte. Etter min oppfatning er det likevel i dette tilfellet betenkeligheter knyttet til å rette kravet mot domfelte når de midlene som ønskes inndratt ikke lenger finnes hos ham. Ved utbytteinndragning etter § 34 måtte kravet vært rettet mot «den utbyttet er tilfalt direkte ved handlingen», jf. § 34 siste ledd første punktum. Dersom et krav etter § 34 ble rettet mot domfelte ville han hatt muligheten til å fri seg ved å sannsynliggjøre at utbyttet var tilfalt andre, jf. § 34 siste ledd andre punktum. Slik denne saken ligger an, finner jeg det vanskelig å godta at begrensningene i adgangen til utbytteinndragning kan unngås ved å fremme kravet som gjenstandsinndragning.»