Samfunnsansvar og probono

I kjernen av advokatens virke ligger oppgaven om å fremme rett og hindre urett - i dette ligger et betydelig samfunnsansvar.

NAT74260

I kjernen av advokatens virke ligger oppgaven om å fremme rett og hindre urett - i dette ligger et betydelig samfunnsansvar. Vi er opptatt av å vise ansvarlighet på ulike vis - bl.a. gjennom virksomheten vi driver og gjennom eksterne engasjement.

Fellesnevneren for Hjorts advokatvirksomhet er vår sterke og anerkjente prosedyrevirksomhet. Helt fra starten har firmaet hatt en uttalt holdning og policy om at Hjorts advokater skal representere både privatpersoner, offentlige virksomheter og det private næringsliv. Dette har ført til at Hjort fremdeles har en omfattende virksomhet innenfor familie-, arv- og skifterett så vel som innenfor strafferett, med offentlig oppnevnte forsvarere for alle tre rettsinstanser. Dette er Hjort som forretningsjuridisk firma alene om å tilby. Vi har lange tradisjoner for å representere individer i menneskerettslige saker og årlig støtter vi dessuten et utvalg av veldedige formål, gjennom økonomiske bidrag og/eller probonotimer.

Hjort har som mål «å speile samfunnet vi lever i». Dette innebærer også at faglig dyktighet, personlig karakter og integritet - uavhengig av kjønn - ligger til grunn for all rekruttering. Det er en av årsakene til at firmaets kvinneandel blant advokater og partnere lenge har vært og fremdeles er blant de høyeste i landet. Det skal også være rom for våre medarbeidere til delta i det politiske liv, og på ulike måter bidra til rettsutvikling og sunn rettspraksis. Dette gjør vi gjennom deltakelse i ulike utvalg og verv, faglitterære utgivelser og kronikker og debattinnlegg i mediene.

Sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift                                         logo miljofyrtarn

Hjort er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi har oppfylt strenge krav til avfallshåndtering, bærekraftige innkjøp, energieffektivisering, HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Sertifiseringen utstedes av stiftelsen, basert på oppfyllelsen av en rekke kriterier. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.

Samarbeid med Amnesty

Amnesty_varemerke_svart_0

Hjort har lange tradisjoner for å representere individer i menneskerettslige saker, dette er en viktig del av vår historie og det samfunnsansvaret vi tar. 

Firmaet har ofte støttet veldedige formål og prosjekter. I 2014 inngikk vi en årlig samarbeidsavtale med Amnesty International Norge. Amnestys politiske nøytrale posisjon og allmenne krav om «frihet, likeverd og rettferdighet for alle» sammenfaller godt med advokaters oppgave om «å fremme rett og hindre urett», som er i kjernen av vår virksomhet.

Seminarer og kurs med Amnesty

Hjort og Amnesty samarbeider også om interne og eksterne seminarer som skal bidra til økt oppmerksomhet, bevissthet og kunnskap rundt Amnestys arbeid for menneskerettigheter.

Andre veldedige formål

Vi har har over mange år vært bidragsytere til Advokatvakten. For øvrig yter Hjort jevnlig økonomisk støtte til bl.a. tiltak som juristenes HUMAK-aksjon, Menneskerettighetsuka ved UiO, Norges Handicapforbund, Oslo Legal Walk og Røde Kors.