Regler om markedsmisbruk i fysiske energimarkeder

Med innføringen av REMIT får kraftmarkedet regulering som minner mye om reguleringen av verdipapirmarkedet. Dette innebærer både straffeansvar og registreringsplikt ved handel i energiprodukter.

BAERUM 20030103
Fredagen den 3:e januari nådde priset på ström nya rekordhöjder på den nordiska kraftbörsen. 
Foto: Tor Richardsen / SCANPIX CODE 20520

Bakgrunn

Norske myndigheter arbeider for tiden med å implementere REMIT-forordningen i norsk lov. REMIT innfører forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og andre former for markedsmisbruk i markeder for engros energiprodukter (”wholesale energy products”). Dette omfatter både fysiske og finansielle kontrakter, og uavhengig av om handelen blir sluttet på eller utenfor organisert markedsplass. I tillegg pålegges aktørene rapporteringsforpliktelser for transaksjoner i energiprodukter, og en generell registreringsplikt. Med REMIT innføres for første gang en spesifikk lovregulering av markedsadferd i det fysiske kraftmarkedet. Samtidig vil en sentralisert aktøroversikt føre til langt bedre muligheter for å overvåke og sanksjonere.

Markedsadferd

Markedsadferdsreglene for det fysiske markedet blir svært lik de adferdsregler man kjenner fra verdipapirmarkedet og vil blant annet medføre rapporteringsplikter knyttet til innsideinformasjon og transaksjoner, forbud mot innsidehandel, samt forbud mot markedsmanipulasjon. Overtredelse vil kunne medføre straffeansvar. For de fleste kraftaktører vil nok adferdsreglene være kjent materiale, idet Nord Pools regelverk er basert på samme utgangspunkter  og man allerede har vært underlagt dette i lang tid ved handel på Nord Pool. Det er også åpenbart at ved utarbeidelsen av REMIT har hentet mye inspirasjon fra blant annet Nord Pools regelverk. Fortsatt synes imidlertid de nordiske markedsplassene å ha strengere regler enn hva REMIT antas å bringe med seg, både i forhold til transaksjonsrapportering og innsideinformasjon om fundamentale forhold. Denne delen av forordningen vil derfor trolig ha bergrenset betydning for det nordiske energimarkedet. Det er ennå uavklart om reglene vil påvirke handelsregelverket for kraftbørsene, og hvordan fordelingen mellom tilsynsmyndigheter og markedsplassenes egen overvåkning vil fungere i praksis.

Registreringsplikt

Aktører med en viss minimumsaktivitet vil måtte registrere seg i et felleseuropeisk register over kraftaktører. Ordningen skal muliggjøre bedre oversikt og transparens, og hver aktør vil få en unik ID som vil knyttes sammen med informasjons- og rapporteringspliktene knyttet til markedsadferd. Det ser ut som at registreringsplikten blant annet vil omfatte nærstående personer, samt konsern- og eierstrukturer. Det finansielle markedet Samtidig med innføringen av REMIT pågår en større revisjon av verdipapirmarkedet. Tidsplanen for verdipapirmarkedet er ikke parallell, men det er klart at reguleringene overlapper og at endringene vil kunne gripe inn i det finansielle kraftmarkedet. Det forventes at man i større grad vil ta grep om aktørene i det finansielle markedet slik at verdipapirforetaklignende opptreden i kraftmarkedet blir konsesjonspliktig. Det forventes også at markedsmisbruksbestemmelsene blir ytterligere harmonisert og utvidet. Det knyttes stor spenning til hvordan de energispesifikke reglene vil samvirke med reglene for finanssektoren, og det gjenstår også å se hvordan de ulike regelsettene vil fungere mot hverandre.

Veien videre

EUs tilsynsorgan for energimarkedene (ACER) har nettopp gjennomført en høring, som har blitt forsinket, men tilsynelatende vil de gi sine anbefalinger om krav til transaksjonsrapportering og registrering til EU innen utgangen av året. Etter dette burde berørte aktører være forberedt på en relativt hurtig implementering. Endringene for det finansielle markedet kommer trolig ikke før mot slutten av 2013.