Regjeringen foreslår nye regler for konkurranseklausuler

Daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet ga våren 2008 Hjort i oppdrag å vurdere nye regler for konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler. Nå foreligger en lovproposisjon som på vesentlige punkter bygger på forslagene i vår utredning, for eksempel det at nye regler på dette området bør innarbeides i et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven.

Businesspeople Leaving an Office Building

Utredningen ble utarbeidet av advokatene Alex Borch, Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth og Marie Nesvik med forslag til betydelige endringer høsten 2008.

Hovedinnholdet i lovproposisjonen kan sammenfattes som følger:

Konkurranseklausuler

  • Konkurranseklausuler er avtaler som begrenser en arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en konkurrent eller starte, drive eller delta i konkurrerende virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Konkurranseklausuler kan i følge forslaget bare avtales når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler kan inngås for maksimalt ett år og arbeidsgiver skal betale kompensasjon. Kompensasjonen skal i utgangspunktet utgjøre full lønn, men med et tak på 18 G (ca kr 1,6 millioner).

Til nå har de viktigste bestemmelsene om konkurranseklausuler vært plassert i avtaleloven § 38. Hovedbestemmelsen i § 38 første ledd videreføres, men vil heretter primært få betydning utenfor arbeidsforhold, mens gjeldende andre og tredje ledd blir innarbeidet i arbeidsmiljøloven.

Kundeklausuler

  • Kundeklausuler er avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Kundeklausuler kan i følge forslaget bare avtales for kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Klausulen må inneholde opplysninger om hvilke kunder den gjelder for og kan inngås for maksimalt ett år. En kundeklausul kan ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt med arbeidstaker om de ønsker det.

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler som hindrer en arbeidstaker fra å rekruttere tidligere kollegaer etter arbeidsforholdets opphør, foreslås ikke regulert. Slike rekrutteringsklausuler vil således fortsatt normalt være gyldige. En arbeidsgiver vil imidlertid som hovedregel ikke kunne inngå avtale med andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Slike rekrutteringsklausuler kan bare avtales hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse.

Virksomhetens øverste leder

De nye begrensningene i adgangen til å avtale konkurranseklausuler og kundeklausuler kan fravikes i avtale med virksomhetens øverste leder forutsatt at vedkommende gis etterlønn. En konkurranseklausul avtalt med virksomhetens øverste leder vil imidlertid fortsatt kunne settes til side helt eller delvis etter avtaleloven § 38.

Ikrafttredelse og overgangsregler

Det er ikke avklart når de nye reglene vil tre i kraft. De vil gjelde umiddelbart for nye avtaler, men først etter ett år for allerede inngåtte avtaler. Dette skal gi arbeidsgivere tid til å vurdere og tilpasse slike avtaler til de nye reglene. Vi bistår gjerne med å vurdere behovet for å endre gjeldende konkurranseklausuler og kundeklausuler.

Les lovproposisjonen Prop. 85 L (2014-2015) i sin helhet her.