Oppheving av ordningen med lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett

Reglene om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett ble opphevet ved lov 20. juni 2015. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2016.

_MG_0517

Den tidligere godkjenningsordningen, som kom inn i plan- og bygningsloven ved byggesaksreformen av 1995, blir fra 1. januar 2016 erstattet av det man kan kalle en erklæringsordning. I dette ligger det at kommunene ikke lenger skal behandle søknader om ansvarsrett. Etter 1. januar 2016 skal foretakene i stedet sende en erklæring om ansvar til kommunen. Ansvarsretten inntrer når erklæringen er avsendt. På samme måte som tidligere, vil foretakene ha ansvar for kravoppfyllelse og dokumentasjon innenfor sine respektive ansvarsområder. Direktoratet for byggkvalitet er i ferd med å utarbeide et skjema for erklæring av ansvarsrett, som skal være klart før endringen trer i kraft.

Parallelt med opphevingen av reglene om lokal godkjenning, vil det skje en styrkning av den sentrale godkjenningsordningen. Sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel som gir konkurransefortrinn. Samtidig vil kommunalt tilsyn med at foretakene oppfyller kvalifikasjonskravene bli en prioritert oppgave. Det samme gjelder tilsyn med produktdokumentasjon. Før 1. januar 2016 vil Direktoratet for byggkvalitet utarbeide en veiledning for disse prioriterte tilsynsområdene.

For mer informasjon eller behov for bistand som følge av dette, kan advokat Jan Gudmund Aanerud kontaktes.