Oppdragsgivers ansvar for lønn- og arbeidsvilkår hos utenlandske underentreprenører

Det er ikke likegyldig for en oppdragsgiver eller hovedentreprenør hvilke lønns- og arbeidsvilkår arbeidstakere hos utenlandske underentreprenører mottar. Dersom en underentreprenør bryter minimumsbestemmelsene kan oppdragsgiver risikere å bli ansvarlig for utbetaling av lønn og annen godtgjørelse til arbeidstakerne. Det er derfor viktig å sørge for et system for kontroll og en kontraktsrettslig adgang til å få utlevert dokumentasjon.

sveising av rigg

Allmenngjøring av tariffavtaler

For å hindre sosial dumping og konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet er det innenfor visse bransjer vedtatt allmenngjøringsforskrift. Forskriften skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Per i dag gjelder slike forskrifter for renholdsbedrifter, jordbruks- og gartnernæringen, byggeplasser og det er vedtatt delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien. Forskriftene gjelder for perioden 2012 – 2014.

Samtlige forskrifter inneholder minimumsbestemmelser om lønn. Med unntak av for jordbruks- og gartnernæringen er det i tillegg bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji samt arbeidstøy. I VO-delen gjelder også bestemmelser om arbeidstid. De lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i forskriftene er ufravikelige minstevilkår for samtlige som omfattes av forskriftene. Dersom arbeidstaker samlet sett har gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i avtale med arbeidsgiver eller etter det lands rett som regulerer arbeidsforholdet, vil forskriften ikke komme til anvendelse.

Ansvar for gjennomføring av bestemmelsene

Det er arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten som utfører arbeidsoppdrag som faller inn under den enkelte forskrift som skal sikre at bestemmelsene i allmenngjøringsforskriften gjennomføres. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelsene blir overholdt. Oppdragsgiver har imidlertid et ansvar for å informere underleverandør og kontraktsparter om lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Den samme informasjonsplikt har vedkommende underleverandør når vedkommende inngår kontrakt med sine underleverandører. Hovedleverandør har videre en plikt til å påse at bestemmelsene overholdes. Dette gjelder ikke bare overfor sine egne kontraktsparter, men omfatter alle ledd i kjeden av underleverandører som utfører arbeid som dekkes av en allmenngjøringsforskrift.

Oppdragsgivers ansvar for å påse at minimumsbestemmelsene etterleves

Påseplikten innebærer at det må iverksettes systemer og rutiner for å kunne kontrollere og om nødvendig følge opp at forskriftens bestemmelser etterleves. Hva som nærmere ligger i påseplikten og hvilke tiltak en oppdragsgiver må iverksette for å overholde forpliktelsene etter forskriften fremgår ikke av loven og er ikke avklart i praksis. Dette er overlatt til oppdragsgiver å avgjøre. Dette kan for eksempel gjennomføres ved å ta inn minimumsbestemmelsene i kontraktsklausul med underleverandør og at dette følges opp ved å kontrollere at avtalen faktisk overholdes.

Verken loven eller forskriften gir oppdragsgiver rett til å utføre kontroll med lønns- og arbeidsforhold hos sine underleverandører eller å iverksette tiltak dersom forskriftens bestemmelser ikke blir gjennomført. Slik adgang må oppdragsgiver skaffe seg gjennom kontraktsbestemmelser.

Hvilke tiltak som iverksettes og hvor omfattende undersøkelser oppdragsgiver iverksetter vil måtte vurderes fra sak til sak og avhenger blant annet av om underentreprenøren er en ny eller tidligere forretningsforbindelse.

Oppdragsgiver har ingen plikt til å iverksette sanksjoner dersom en underleverandør ikke overholder forpliktelsene etter allmenngjøringsforskriften. Det kan fastsettes i avtale at oppdragsgiver kan tilbakeholde deler av kontraktssummen eller at Arbeidstilsynet vil bli varslet dersom brudd ikke umiddelbart rettes opp. Det vil imidlertid i praksis kunne være vanskelig å iverksette sanksjoner overfor en kontraktspart, særlig så lenge kontraktsforholdet består; oppdragsgiver kan være avhengig av at underentreprenøren fullfører oppdraget, eller det kan være at de samarbeider også på andre områder.

Det er videre viktig å huske på at påseplikten ikke innebærer at oppdragsgiver selv får et direkte ansvar for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Dette ansvaret tilligger arbeidsgiver. Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet både i forhold til allmenngjøringsforskriften og i forhold til at oppdragsgiver overholder sin forpliktelse etter forskrift om informasjon og påseplikt m.v.

Oppdragsgivers solidaransvar

På den annen side har oppdragsgiver en egeninteresse i at underleverandører overholder sine forpliktelser etter forskriften. Dersom en underleverandør ikke oppfyller sin forpliktelse til å utbetale lønn- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften til sine arbeidstakere, kan arbeidstakerne fremme skriftlig krav om utbetaling av lønn, overtid og feriepenger overfor oppdragsgiver. Oppdragsgiver er da med få unntak forpliktet til å utbetale lønn og overtid som er forfalt ikke lengre enn tre måneder tilbake i tid, samt feriepenger etter ferieloven.

Det anbefales derfor å sørge for å ha et funksjonelt system for kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører slik at unødvendige problemer oppstår.