Offentlig sektor

Offentlighet og taushetsplikt

Alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Innsynsretten er grunnleggende, men har også sine grenser.

Våre advokater er eksperter på offentleglova, partsinnsyn og taushetsplikt, og bistår både private og offentlige organer med vurderinger av hvilken informasjon allmennheten og partene i en sak har krav på. Et særlig spørsmål er hvilke opplysninger som er underlagt taushetsplikt, og som forvaltningen ikke har lov til å gi ut til andre.

Vår bistand omfatter søknad/krav om innsyn, klagesaker til offentlig myndighet og Sivilombudsmannen, samt bistand med å utarbeide retningslinjer og rutiner for behandling av innsynskrav i det offentlige. Vi driver også utstrakt foredragsvirksomhet om temaet offentlighet/innsyn.

Siste saker om Offentlighet og taushetsplikt