Minoritetsaksjonær fikk medhold i sitt krav om innløsning av B-aksjer etter aksjeloven § 4-24

Hjort ved partner, Sigve Braaten, prosederte nylig en sak om innløsning av en aksjeeiers eierandel i et aksjeselskap etter aksjeloven § 4-24 hvor klient fikk medhold både i innløsningskravet og fastsettelsen av innløsningssummen.

hammer-802296__340

En aksjeeier kan ved søksmål kreve innløsning av sin eierandel i et aksjeselskap etter aksjeloven § 4-24 når tungtveiende grunner taler for det som følge av at (i) det foreligger et myndighetsbruk fra et selskapsorgan eller andre som representerer selskapet, (ii) en annen aksjeeier har misbrukt sin innflytelse i selskapet eller (iii) det har oppstått et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeieren og andre aksjeeiere i selskapet vedrørende driften av selskapet.

Tingretten fant i nylig avsagt dom at vilkårene for innløsning var oppfylt. Minoritetsaksjonæren fikk dermed medhold i sitt krav om innløsning av B-aksjer etter asl. § 4-24 som følge av myndighetsmisbruk fra majoritetsaksjonær med A-aksjer. Majoritetsaksjonæren inngikk blant annet avtale om overføring av verdifulle rettigheter til underpris til et selskap vedkommende kontrollerte. Dommen gir veiledning knyttet til innløsning av aksjer og fastsetting av innløsningssum etter aksjeloven § 4-24.