Midtre Romerike Avløpsselskap IKS vant frem i klagesak for KOFA med bistand fra Hjort

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA) ble klaget inn for KOFA i forbindelse med inngåelse av en kontrakt om totalentreprise for leveranse av prosessanlegg. Klager hevdet at MIRA foretok en ulovlig direkte anskaffelse. MIRA fikk, med bistand fra Advokatfirmaet Hjort, medhold i at det ikke var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i KOFA sak 2016/183.

iStock_000007492551Large

Bakgrunnen for saken var at MIRA og klager hadde inngått en kontrakt om utførelse av elektroarbeider på et nytt renseanlegg som skulle bygges i Romerike. Oppføringen av renseanlegget ble utlyst i en egen anbudskonkurranse. Etter at avtalen var inngått utstedte MIRA en endringsmelding til klager om at en del av arbeidet skulle tas ut av kontrakten, og heller bli tildelt en annen leverandør på renseanleggsprosjektet. Arbeidet utgjorde kun en liten del av kontrakten mellom MIRA og klager. Elektroentreprenøren klaget MIRA inn for KOFA og anførte at tildelingen av endringskontrakten til den andre leverandøren var en ulovlig direkte anskaffelse, ettersom den ikke ble utlyst som en egen anbudskonkurranse.

KOFA kom med sin uttalelse i saken 14. august 2017. I uttalelsen gis MIRA medhold i at endringen ikke var en ulovlig direkte anskaffelse. KOFA tok utgangspunkt i hvilke endringer som etter EU-domstolens praksis lovlig kan gjennomføres i en allerede inngått anbudskontrakt. Her fremgår det at det kan foretas endringer i en allerede inngått kontrakt, så lenge avtalen ikke endres i så vesentlig grad at det i realiteten dreier seg om inngåelse av en ny kontrakt. Ved denne vurderingen skal det vektlegges hvorvidt endringen, dersom den tenkes til stede ved inngåelse av kontrakten, ville gjort det mulig for andre tilbudsgivere å delta i konkurransen og hvorvidt endringen ville gjort det mulig å akseptere et annet tilbud.

I vurderingen la KOFA til grunn at endringen var begrenset, at det var tilstrekkelig saklig sammenheng mellom opprinnelig kontrakt og endringskontrakten og at arten av arbeidet ikke ble endret. KOFA konkluderte deretter med at MIRA ikke hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.