Hva leter du etter?

Erling O. Lyngtveit

Ansatt partner

Sekretær: Grethe Østervold

Ansatt partner - Møterett for Høyesterett

Erling Lyngtveit arbeider hovedsakelig med økonomiske straffesaker, profesjonsansvar/ advokatrett og granskningsoppdrag. Han har bred prosedyreerfaring, både fra sivile forretningsjuridiske saker og fra straffesaker.

Han arbeider også med forretningsjuridisk rådgivning, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett og familierett.

 

 

Relevant erfaring

Foredrag og forelesninger over emner innen strafferett, straffeprosess, profesjonsansvar og profesjonsetikk for blant annet Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, Den norske legeforening, diverse sykehus, Riksadvokatembetet, Justisdepartementet, Politihøgskolen, Tolldirektoratet, domstoler og Domstoladministrasjonen.

Arbeidserfaring
2019
Ansatt Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2018
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1990
2010
Partner, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS/Advokatfirmaet Lyngtveit & Co. ANS
1989
1990
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen & Christophersen
1983
1988
Statsadvokat, Eidsivating statsadvokatembeter og Riksadvokatembetet
1980
1983
Riksadvokatfullmektig, Riksadvokatembetet
1979
1980
Dommerfullmektig, Holt sorenskriverembete
1978
Politifullmektig, Kristiansand politikammer
Utdanning
1978
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Nåværende:
Medlem av styret i Norsk Orthoform Depot AS
Medlem av Den Norske Advokatforening
Tidligere:
2010-2012 Leder av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess
2006-2012 Medlem av Advokatbevillingsnemnden
2009-2010 Styreleder i Lyngtveit, Sulheim & Co. AS
2008-2010 Medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess
2007-2010 Styreleder i Burum AS
2006-2007 Medlem av Den Norske Advokatforenings disiplinærutvalg for Oslo krets
2005-2009 Varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
2001-2009 Fast forsvarer for Høyesterett
1994-2010 Styreleder i AS Magnusgården
1992-1996 Medlem av Det særskilte etterforskningsorgan for Eidsivating (SEFO)
1990-1995 Medlem av Kredittilsynets granskningsutvalg (“Wiker-utvalget”)
1984-198: Leder av Påtalemyndighetens beredskapsutvalg