Må idrettslag følge reglene om offentlige anskaffelser?

Det er i utgangspunktet ikke så lett å se for seg at idrettslag må følge reglene om offentlige anskaffelser. Et idrettslag kan likevel måtte forholde seg til anskaffelsesreglene hvis det får tilskudd fra det offentlige til oppføring av idrettsanlegg.

486400996

Idrettslag vil normalt ikke være offentligrettslige organer i anskaffelsesregelverkets forstand. Dermed har de i utgangspunktet heller ingen plikt til å følge reglene om offentlige anskaffelser når de skal kjøpe varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.

Anskaffelsesreglene får imidlertid også anvendelse på enkelte kontrakter som inngås av private. Dette gjelder blant annet kontrakter om oppføring av «idretts-, rekreasjons- og fritidsanlegg» med en anslått prislapp på over kr 6,3 millioner, hvis mer enn halvparten av finansieringen består av «direkte tilskudd» fra det offentlige.

Idrettslag kan søke om tilskudd fra Norsk Tippings spillemidler til oppføring og rehabilitering av idrettsanlegg. Slike spillemiddeltilskudd anses som «direkte tilskudd» fra det offentlige. Ut over spillemidlene kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre hva som utgjør «direkte» tilskudd i anskaffelsesreglenes forstand. I en nylig avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA sak 2016/95) kom dette spørsmålet på spissen. Et idrettslag skulle oppføre og rehabilitere en boblehall og to tennisbaner, og prosjektet var 36 prosent finansiert av spillemidler. I tillegg ville idrettslaget søke fritak for merverdiavgift. Hvis også dette fritaket ble ansett som direkte tilskudd ville andelen offentlig tilskudd overstige 50 prosent. KOFA kom imidlertid til at merverdiavgiftskompensasjon ikke kunne anses som direkte tilskudd etter anskaffelsesforskriftens bestemmelser.

Avgjørelsen fra KOFA er en viktig påminnelse om at også idrettslag må være oppmerksomme på anskaffelsesreglene når de skal oppføre eller rehabilitere idrettsanlegg. Har prosjektet en verdi på over 6,3 millioner, og mer enn halvparten av finansieringen kommer fra spillemiddeltilskudd og eventuelle andre direkte offentlige tilskudd, vil idrettslaget måtte følge anskaffelsesreglene ved valget av entreprenører mv.