Kurs og seminarer

28. august 2019:

Krav til digital sikkerhet ved anskaffelser i energibransjen

Tid 28. august 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Energiselskapene er avhengige av leverandører. Samtidig er dataangrep mot virksomheter via digitale verdikjeder en reell trussel. En arbeidsgruppe fra NVE gikk i perioden 2016–2017 gjennom gjeldende regelverk innen IKT-sikkerhet i energisektoren. Gruppen konkluderte med at forskriften bør oppdateres noe for å holde følge med teknologiutviklingen, og at det trengs noen presiseringer i regelverket for å gi virksomheter og systemer i energisektoren bedre beskyttelse mot nye digitale trusler. Kravene til digital sikkerhet ved anskaffelser ble kodifisert i den reviderte kraftberedskapsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2019.

1022404972


KraftCERT er kraftsektorens eget selskap for håndtering av dataangrep som en støtte for hele kraftbransjen både i forebyggende arbeide og i håndtering av hendelser. Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering for medlemmenes behov, og at de innehar spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen som skal kunne hjelpe medlemmene.

Hjorts eksperter innenfor digital sikkerhet og energibransjen vil i samarbeid med KraftCert presentere kravene til leverandører til energibransjen, hvem det gjelder og hvordan man oppfyller disse kravene.

Kristin Bjella er spesialist innenfor energirett. Hun har omfattende erfaring og kompetanse om regulering og forvaltning av vannkraft, vindkraft og nett. Kristin bistår kommuner, grunneiere, fornybarkraftprodusenter og netteiere. Hun har erfaring fra lovarbeid fra en rekke lovutvalg og var medlem av arbeidsgruppen som reviderte vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. Hun deltok også i ekspertgruppen som vurderte en bedre organisering av strømnettet (Reiten-utvalget), og hun er medforfatter til kommentarutgave til vannressurs-loven og kommentarutgave til oreigningslova.

Ola Hermansen er spesialist innenfor energirett og IKT-sikkerhet. Han var sekretær for Holteutvalget (NOU 2018:14) som vurderte og kom med anbefalinger til reguleringen av IKT-sikkerhet i Norge. Ola har tidligere lang fartstid i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor han jobbet med alle typer vassdrags- og energirett, og spesielt med beredskap, forsyningssikkerhet og ikt-sikkerhet i kraftsektoren. Han arbeidet med regelutvikling, juridisk tolkning i konkrete saker, utviklingen av veiledere og rapporter samt sanksjonssaker.

Margrete Raaum har bakgrunn fra UiO og NTNU. Hun har jobbet med digital sikkerhet siden 1998, har jobbet i NorCERT og senere ledet UiO CERT og Statnett CERT og er nå leder for KraftCERT. Margrete er aktiv i det internasjonale incident response-miljøet og har vært i ledelsen i Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) siden 2011, både som leder og styremedlem.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en Hjorts advokater for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Kurset er ferdig.