Børs- og verdipapir | Hjort

Hva leter du etter?

Næringsliv

Børs- og verdipapir

Hjort har løpende oppdrag innenfor børs- og verdipapirretten. Vi bistår både børsnoterte selskaper, investorer, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, og har særlig kompetanse innen prosedyre.

I tillegg til å bistå våre klienter med rene verdipapirrettslige problemstillinger, samarbeider advokatene innenfor  kompetanseområdet for børs- og verdipapirrett tett med advokater fra våre øvrige kompetanseområder for å sikre at våre klienter til enhver tid får best mulig bistand, eksempelvis ved transaksjoner i tilknytning til noterte selskaper, skatterådgivning og prosedyreoppdag. Vi har også omfattende erfaring som forsvarere innen de strafferettslige deler av verdipapirretten, typisk innsidehandel.

Hjort er regnet blant de ledende prosedyrefirmaene i Norge, noe som gir våre klienter en ekstra trygghet når de opplever at konfliktnivået blir høyt. Hjort har herunder erfaring som prosessfullmektig i flere større saker innenfor børs- og verdipapirretten, både for de vanlige domstoler og voldgiftssaker. Blant annet har Hjort representert Oslo Børs i flere saker.

Vår brede prosesserfaring vil være en viktig referanseramme når vi gir råd til våre klienter om verdipapirrettslige spørsmål, der nettopp muligheten av tvister og virkningen av dette må hensyntas på ethvert trinn av rådgivningsprosessen.