Bærekraft - Hjort
Hva leter du etter?

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Det inkluderer både miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse (ofte kalt CSR eller ESG), og det som ofte betegnes som «det grønne skiftet».

Har du spørsmål knyttet til Bærekraft? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter
Kontakt oss

Kontakt bærekraft

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Fornybar energi og miljø

Bærekraft har blitt stadig viktigere de siste årene, og har blitt sentralt i både offentlig politikk og virksomhetsstyring. Det grønne skiftet og overgangen til et mer bærekraftig samfunn, med ren eller karbonnøytral energi, produkter og tjenester, er i betydelig grad drevet av ny lovgivning. Dette påvirker mange aspekter av både næringsliv og hverdagsliv, og har medført betydelige regulatoriske og strukturelle endringer i mange bransjer. Dette innebærer både utfordringer og nye muligheter, for næringslivet og samfunnet som helhet.

Virksomheter er i stadig større omfang pålagt å overholde lovpålagte krav om bærekraft, og forventes også å inkludere frivillige ordninger for promotering av bærekraft i egen virksomhet og egne retningslinjer. Kunder vil ofte kreve at leverandører overholder bærekraftsrelaterte krav, og at de rapporterer om ulike bærekraftparametere, både for å besørge egen etterlevelse og for å reflektere egne verdier og mål i sin leverandørkjedeforvaltning. Investorer vil kreve at deres investeringer har en bærekraftig profil, og at bærekraften kan dokumenteres, for at investeringen skal kunne anses bærekraftig etter EUs taksonomi. Bærekraft har blitt et sentralt konkurranseparameter som virksomheter i økende grad både må redegjøre og ta ansvar for.

Rettslig sett er bærekraft er et fremvoksende rettsområde som dekker både offentligrettslige og privatrettslige aspekter, og som omhandler et bredt spekter av både internasjonale og nasjonale rettsregler. Regelverket er i stor grad drevet av internasjonale traktater og samarbeid, og Norge er med i de fleste globale initiativene. Gjennom EØS-medlemskapet følger Norge generelt også EUs politikk og regler på dette området. I tillegg har Norge bærekraftrelaterte regler og målsetninger som er spesifikke for Norge, og gjennomføringen av internasjonale rettsregler i norsk lovgivning kan også variere fra andre lands. Lokale forskrifter kan også innebære ulike krav på ulike steder.

Bærekraft er et strategisk satsingsområde for Hjort fremover, og vi ønsker å støtte virksomheter i arbeidet med å både omstille seg til og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Vi tilbyr bistand og rådgivning i alle spørsmål knyttet til bærekraft. Dette inkluderer kartlegging av regulatoriske krav, kontakt med myndigheter, utarbeidelse og implementering av rammeverk for eierstyring og selskapsledelse, krav til bærekraft i leverandørkjeder, gjennomføring av due diligence-gjennomganger og tilsvarende undersøkelser, og annet arbeid knyttet til bærekraft.

Bærekraft drives ofte  av en kombinasjon av lovgivning, teknologisk utvikling og kommersielle insentiver. Dette krever en helhetlig tilnærming til bærekraft, og evne til å kombinere lovkrav med teknologiske løsninger og nye forretningsmodeller. Vi kombinerer våre ressurser for å skape det beste juridiske teamet for hver sak, og samarbeider gjerne med andre fagfolk for å skape de beste helhetlige løsningene.

Bærekraft og samfunnsansvar er også en viktig del av Hjorts interne retningslinjer og verdier, les mer her.