KOFA forelegger spørsmål om anskaffelsesreglenes geografiske virkeområde til EFTA-domstolen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har nylig forelagt et prinsipielt og uavklart spørsmål om anskaffelsesreglenes geografiske virkeområde til EFTA-domstolen.

offansk

Bakgrunnen for saken er en klage over en anskaffelse foretatt av den norske ambassaden i Luanda for gjennomføringen av en menneskerettighetsprosjekt i Angola. Kontrakten ble tildelt det norske selskapet The Governance Group AS. En av de andre tilbyderne i konkurransen, Scanteam AS, klaget over tildelingsbeslutningen, og anførte at konkurransen måtte avlyses. Ambassaden avviste påstanden om avlysning, og kontrakt ble inngått med The Governance Group.

Scanteam klaget deretter saken inn for KOFA, som nå har besluttet å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, der det spørres om anskaffelsesreglene i det hele tatt kommer til anvendelse på anskaffelser foretatt av en utenriksstasjon utenfor EØS-området. Dette er første gang KOFA ber om en avgjørelse fra EFTA-domstolen, og Staten v/ Utenriksdepartementet har reist spørsmål om KOFA har kompetanse til å be om dette. Dette spørsmålet vil antakelig bli avgjort i forbindelse med en sak den islandske klagenemnda for offentlige anskaffelser nylig har forelagt EFTA-domstolen.

                                      

Link til omtale av foreleggelsen finnes her: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/kofa-aktuelt/ber-efta-domstolen-om-radgivende-uttalelse