Klima- og miljørett

465877990

Økt bevissthet rundt klima og miljø betyr også strengere miljøkrav til bedriftene i industri og næringsliv. Miljøspørsmål blir også stadig viktigere ved for eksempel arealplanlegging, anskaffelsesprosesser, konsesjonsvilkår for utbygging/utvinning og drift av energivirksomhet, samt i avtaler om samarbeid, oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner. Regelverket er komplekst, og ofte basert på internasjonale regler. For å lykkes fremover, må virksomheter forholde seg aktivt til disse rammevilkårene.

I overgangen til en grønnere økonomi og et mer bærekraftig samfunn, er det samtidig uante muligheter for næringsaktører som ønsker å gi et kommersielt bidrag til utslippsreduksjoner og ivaretakelse av miljøet. Vi i Advokatfirmaet Hjort tror at utviklingen i retning av stadig mindre utslipp, mer fornybar energi og et grønnere samfunn, også vil være en døråpner for næringer som ønsker å finne nye kommersielle rom i den grønne økonomien.

Hjorts advokater har spisskompetanse innenfor klima- og miljørett gjennom mangeårig bistand til blant annet store industriaktører, energiselskaper, eiendomsutviklere, og bedrifter innenfor en rekke markedsområder. Vår kompetanse er særlig aktuell i eiendoms- og entrepriseprosjekter og for virksomheter innenfor industri, oljesektoren, havn og skipsfart, kraftutbygging (vindkraft, vannkraft, fjernvarme) og gjenvinning. Hjorts advokater har også i mange år arbeidet med prosjekter relatert til karbonfangst og – lagring (CCS), både relatert til prosessanlegg i industrien og innenfor olje/gass, nasjonale og internasjonale rammevilkår for CCS, finansiering av prosjekter nasjonalt og internasjonalt samt sikring av immaterielle rettigheter.

Våre advokater kan bistå med blant annet:

 • Rådgivning om forurensning, utslippstillatelser og oppfyllelse av miljøkrav
 • Bistand i plan- og byggesaker, søknadsprosesser og klagesaker
 • Bistand i konsesjonssaker ved søknad, revisjon, opprusting og utvikling, pålegg om tiltak osv innen fornybar energi
 • Spørsmål om erstatnings- og straffansvar
 • Behandling av erstatningskrav ved områdevern
 • Avfallshåndtering
 • Etablering av større industriprosjekter innenfor karbonfangst, både i statlig og privat regi
 • Utarbeidelse av samarbeidsavtaler og forhandlinger rundt deltagelse i internasjonale forskningsprosjekter
 • Sikring av IPR i forsknings- og utbyggingsprosjekter
 • Kontakt med miljømyndigheter
 • Kontraktsutforming
 • Due diligence
 • Bruk av indirekte virkemidler som skatter og avgifter
 • Ulike markedsbaserte løsninger for reduksjon av klimautslipp
 • Tvisteløsning

 

Siste saker om Klima- og miljørett

Er du grønn, klimapositiv eller bærekraftig?