Julepakke fra EU til energibransjen

30. november la Europakommisjonen frem sin nye energipakke. Pakken på nærmere tusen sider omfatter til sammen 8 lovforslag i tillegg til planer og strategier. Kommisjonenes mål er at Europa skal bli en leder i det grønne skifte.

178951867

To av forslagene er helt nye. Det gjelder forslaget om en ny forordning om risiko-beredskap i kraftsektoren og energisikkerhet samt forslaget om et nytt styringssystem for energiunionen. Dernest er det foreslått til dels omfattende revisjoner av energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet, bygningsenergidirektivet, elektrisitetsdirektivet, forordningen om kraftmarkedsdesign og ACER-forordningen. Samtlige forslag er antatt EØS-relevante og kan få stor betydning for norsk energipolitikk. Noen av de sentrale forslagene er:

  • Ikke-diskriminerende tilgang til overføringskapasitet uavhengig av teknologi (med noen mindre unntak).
  • Krav til strukturelt skille mellom produksjon og nett opprettholdes, men slik at nettselskap på visse vilkår kan eie eller forvalte lagringsfasiliteter.
  • Innen 2030 skal minst 27% av energiproduksjonen innen EU-området være fornybar. Kravet gjelder ikke på nasjonalt nivå og det innføres derfor samtidig ulike tiltak som skal sikre at alle medlemsland bidra på sin måte.
  • Felles regler for utforming av støtteordninger til fornybare energikilder. Det skal herunder åpnes opp for at tilbydere fra naboland kan ta del i nasjonale støtteordninger.
  • Krav om at medlemslandene innfører en «one stop shop» innen januar 2021 for koordinering av tildeling av relevante tillatelser for fornybarhetsprosjekter med tilhørende overføringsnett. Søknadsprosessen skal ikke ta mer enn tre år.
  • Ambisjonene om økt energieffektivitet økes til 30% på EU-nivå innen 2030 og kravene om 1,5% årlig energibesparelse forlenges frem til 2013.
  • Utvidet myndighet til EUs energiregulatorbyrå ACER blant annet i forhold til utviklingen av nettverkskoder som regulerer hvordan elektrisitet flyter mellom ulike lands nett og overføring av myndighet fra nasjonale systemoperatører til «Regional Operation Centers».

Olje- og energidepartementet skal våren 2017 legge frem for Stortinget hvordan EUs energiunion vil påvirke Norge. Energipakken vil ventelig spille en vesentlig rolle her.