Høyesterettsdom om foreldelse

I dom fra 12. november 2013 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om når foreldelsesfristen starter for avdragsfakturaer i løpende entreprisekontrakter. Høyesterett kom til at avdragsfakturaer foreldes fortløpende før sluttoppgjøret finner sted. Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år. Det innebærer at i entreprisekontrakter som løper i tre år eller lengre vil man risikere at ubetalte avdragsfakturaer blir foreldet før sluttoppgjøret er gjennomført.

iStock_000004870032Large - Copy_demning

Saken gjaldt en entreprise på utførelse av grunnarbeider for et sykehjem. Kontraktsbestemmelsene for entreprisen var NS 8405. Arbeidene skulle utføres i to byggetrinn. Underveis ble partene uenige om oppgjøret. Dette innebar at byggherren ikke betalte sluttfakturaen for byggetrinn 1, samt to avdragsfakturaer og sluttfakturaen for byggetrinn 2.

Høyesteretts dom

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var når foreldelsesfristen starter å løpe for avdragsfakturaer sendt underveis i en entreprisekontrakt. Høyesterett delte seg i et flertall og mindretall. Høyesteretts flertall tok utgangspunkt i foreldelsesloven § 3 nr. 1 hvor det heter at ”foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse.” Høyesterett uttalte at dette var en objektiv regel, og hvor det ikke kunne tas hensyn til hva som var praktisk eller hensiktsmessig i det enkelte kontraktsforhold. Bestemmelsen er basert på et grunnleggende prinsipp om ytelse mot ytelse. Dette innebar at entreprenørens krav på vederlag begynte å løpe den dagen da entreprenøren har prestert sin ytelse. Det ble også lagt vekt på at entreprenøren har rett til forsinkelsesrenter, at han kan tilbakeholde egen ytelse, stanse arbeidene eller heve ved byggherrens betalingsmislighold.

Flertallet konkluderte på denne bakgrunn med at foreldelsesfristen for avdragsfakturaer begynner å løpe når arbeidet det kan kreves betaling for er utført, men da med tillegg av den avtalte betalingsfristen.

Entreprenørens motregningsadgang

Selv om et krav er foreldet vil entreprenøren som regel ha adgang til å benytte kravet til motregning. Dette forutsetter at byggherren har et krav mot entreprenøren, og at dette kravet oppsto før entreprenørens krav ble
foreldet. Byggherrens krav vil normalt oppstå i forbindelse med sluttoppgjøret.
Dette kan være mangelskrav, krav på dagmulkt og lignende.  Entreprenørens adgang til å motregne får nok derfor ikke så stor praktisk betydning.

Avtale om utsatt foreldelsesfrist

Dersom entreprenøren ser at ubetalte avdragsfakturaer er i ferd med å bli foreldet, bør han forsøke å inngå en avtale med byggherren om at foreldelsesfristen utsettes. Avtaler om utsatt foreldelsesfrist kan inngås for
tre år av gangen. Det er også viktig å merke seg at slike avtaler ikke gyldig
kan inngås før entreprenørens krav på betaling har oppstått (foreldelsesloven § 28). Hvis byggherren ikke ønsker å inngå en slik avtale, må entreprenørens ta
ut søksmål for å forhindre at kravene foreldes.