Fusjon utløser ikke forkjøpsrett

Høyesterett fastslo nylig at en avtaleklausul som ga forkjøpsrett «ved salg» av fast eiendom, ikke ble utløst ved fusjon.

Hjort_0100

Saksforholdet – avtalt forkjøpsrett ved «salg»

Selskapene Tjelle Eiendom AS («Tjelle Eiendom») og Troll-Tinn AS («Troll-Tinn») kjøpte i 1996 hver sin seksjon av en næringseiendom i Åndalsnes. Partene inngikk året etter en avtale om ulike forhold knyttet til eiendommen, som blant annet innebar gjensidig forkjøpsrett «ved salg» av eiendommen.

18 år senere fusjonerte Troll-Tinn med Astero AS («Astero»). Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Troll-Tinn ble overført til Astero som overtagende selskap. Etter å ha blitt kjent med fusjonsplanene, gjorde Tjelle Eiendom gjeldende forkjøpsrett i henhold til avtalen fra 1997. Astero avviste at forkjøpsretten kunne gjøres gjeldende.

Tjelle Eiendom brakte saken inn for Romsdal tingrett. Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett kom begge til at fusjonen ikke utløste forkjøpsrett. Tjelle Eiendom anket til Høyesterett.

Høyesteretts vurderinger – fusjon er ikke «salg»

Høyesterett presiserte innledningsvis at rettspraksis fastslår at forkjøpsrettsklausuler i tvilstilfeller bør tolkes innskrenkende.

Høyesterett uttalte at «salg» normalt innebærer at selgeren gir slipp på salgsgjenstanden, både med hensyn til utnyttelsesmuligheter og ansvar. Dette gjelder reelt sett også når salget gjelder aksjene i et eierselskap, og ikke eiendommen direkte. En fusjon innebærer derimot fortsatt eierskap, om enn i fellesskap med nye eiere. På denne bakgrunn konkluderte Høyesterett med at forkjøpsrettsklausulen ikke i seg selv ga Tjelle Eiendom forkjøpsrett ved fusjonen mellom Troll-Tinn og Astero.

Deretter vurderte Høyesterett om løysingsrettslova § 11 femte ledd ga Tjelle Eiendom forkjøpsrett. Bestemmelsen lyder:

«Hefter forkjøpsrett på ein eigedom som høyrer til eit selskap, kan retten til å løyse eigedomen gjerast gjeldande når ein så stor del av aksjane eller selskapspartane skiftar eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender

Bestemmelsen gir ikke forkjøpsrett på selvstendig grunnlag, men forutsetter at det er avtalt en forkjøpsrett som dekker overføring av eiendommen direkte. Formålet med bestemmelsen er å unngå omgåelse av forkjøpsretten. Uten en slik regel kunne forkjøpsretten enkelt vært omgått ved å overføre eierselskapet i stedet for eiendommen.

Høyesterett uttalte at ordlyden ikke utelukker at fusjon kan være omfattet, men at det i tilfelle ville vært naturlig å markere dette klarere. Det ble vist til at fusjonsalternativet ikke er berørt i forarbeidene, og at juridisk litteratur har vært avvisende til å akseptere at forkjøpsrett skal utløses ved fusjon.

På denne bakgrunn konkluderte Høyesterett med at verken avtalen i seg selv eller løysingsrettslova § 11 kommer til anvendelse på fusjonen mellom Troll-Tinn og Astero.