Full seier i Høyesterett for Nordic Trustee i sak om styreansvar

Høyesterett har i kjennelse 5. juni 2014 bekreftet søksmålskompetansen for tillitsmannen for obligasjonslån. Sakens bakgrunn er søksmål om styreansvar m.m. etter Norgeshistoriens største konkurs i Thule Drilling AS. Advokat Harald Hjort førte saken for Høyesterett frem til full seier for Nordic Trustee ASA, som også ble tilkjent saksomkostninger for tre instanser.

Harald_Hjort

Boreriggselskapet Thule Drilling AS gikk konkurs i 2010, med ca. kr. 2,5 milliarder krav i boet. Dette er omtalt som Norges største konkurs. I kjølvannet av konkursåpningen verserer det fortsatt flere tvister. Selskapet hadde opptatt tre obligasjonslån, hvor obligasjonseierne var representert av Norsk Tillitsmann ASA (nå: Nordic Trustee ASA).  I tillegg til søksmål mot garantister for deler av lånebeløpene, er det også reist sak om styreansvar m.m. med krav om erstatning fra tidligere administrerende direktør og styremedlemmer  i Thule Drilling tilsvarende lånebeløpene på USD 179 mill., dvs. ca. kr. 1 milliard.

Alle obligasjonslån er i praksis organisert med en tillitsmann som ivaretar obligasjonseiernes felles interesser i låneforholdet. I tilfelle mislighold er det tillitsmannen som har rett og myndighet til å forhandle med låntager og eventuelt iverksette rettslige skritt. Samtidig har obligasjonseierne fraskrevet seg retten til selv å reise søksmål mot låntager. Dette sikrer en effektiv håndtering av låneforholdet, i alle parters interesse.

Hovedregelen i norsk rett er at den som reiser sak må pretendere å ivareta egne rettigheter, dvs. at man ikke kan gå til sak om andres rettsforhold eller overlate til en fullmektig å stå som saksøker. Dette følger av kravet om rettslig interesse, eller ”reelt behov”, i tvisteloven § 1-3. Da Thule Drilling misligholdt sine obligasjonslån, og rettslige skritt viste seg nødvendig, oppstå spørsmålet om tillitsmannen for lånene kunne reise søksmålet, eller dette måtte overlates til den enkelte obligasjonseier. Dette spørsmål kom opp for Høyesterett i 2010, og det ble avklart at tillitsmannen måtte ansees å ha søksmålskompetanse på vegne av obligasjonseierne i saker mot låntager og garantister for lånene. Dette ble begrunnet i de særlige praktiske behov for å gjøre unntak fra hovedregelen om at saken må gjelde saksøkers egne rettigheter eller plikter.

I styreansvarssaken kom spørsmålet om tillitsmannens søksmålskompetanse opp på nytt. De saksøkte styremedlemmer mente at saken måtte avvises og argumenterte bl.a. med at de personlig ikke var parter i låneavtalene. De var derfor ikke beskyttet av klausulen som avskar individuelle og parallelle søksmål fra obligasjonseierne. De mente at dette måtte være avgjørende for at tillitsmannen i slike tilfelle ikke kunna ha søksmålskompetanse, uten hensyn til tidligere avklaring i 2010. Også dette spørsmål ble anket inn for Høyesterett, som i kjennelse av 5. juni 2014 bekreftet tillitsmannens søksmålsadgang. Det må derfor nå ansees avklart at tillitsmannen for obligasjonslån generelt har søksmålskompetanse på vegne av obligasjonseierne i alle typer søksmål, både i og utenfor kontraktsforhold. Nordic Trustee ASA fikk dermed fullt ut medhold, og selskapet ble tilkjent saksomkostninger for alle tre instanser. Konsekvensen av avgjørelsen er at saken går tilbake til Oslo tingrett for realitetsbehandling.

Advokat Harald Hjort førte saken for Nordic Trustee ASA, i likhet med Høyesterettssaken i 2010.