Frelsesarmeen saksøkt av staten for millionbeløp i pensjonssak

Frelsesarmeen er saksøkt av staten for millionbeløp i en prinsipiell pensjonssak. Hjort-advokat Anne Marie Due representerer Frelsesarmeen i saken.

Anne_Marie_Due

Frelsesarmeen drev i flere tiår sykehjemsvirksomhet for det offentlige i en rekke kommuner, uten profittmål, i tråd med Frelsesarmeens prinsipper.

Virksomhetene ble drevet med avtaler om at det offentlige skulle dekke utgiftene ved driften. Et av vilkårene det offentlige stilte, var at de ansatte ved virksomhetene skulle ha offentlig pensjonsordning. Dette for å sikre like lønns- og pensjonsvilkår for ansatte i offentlige og private (ideelle) sykehjem.

Majoriteten av sykehjemmene ble nedlagt på 90-tallet, noen tidlig i 2000 og det siste sykehjemmet ble avviklet i 2002.

På grunn av en endring i forsikringsvirksomhetsloven i 2004, blir Frelsesarmeen nå krevd for ytterligere pensjonsutgifter - over 10 år etter at det siste sykehjemmet ble nedlagt. Kravene blir sendt ut med tilbakevirkende kraft fra og med 2006 – altså fire år etter at siste sykehjem ble nedlagt, og de vil fortsette å komme så lenge tidligere ansatte ved de nedlagte virksomhetene lever.

Saken som nå behandles i retten er av prinsipiell betydning, da problemstillingen gjelder flere ideelle organisasjoner som driver virksomhet for det offentlige.

For Frelsesarmeen vil den få følger for 16 nedlagte virksomheter, og handler totalt om krav i størrelsesordenen 70 - 100 millioner kroner. Dette er midler Frelsesarmeen ønsker å benytte til andre veldedige formål, som rusomsorg, barnehjem, mat til Oslos uteliggere osv.

Det har vært gjort forsøk på å få til en politisk løsning på saken, foreløpig har det imidlertid ikke lykkes partene å komme til enighet.

Saken startet i Oslo tingrett 23. april og avsluttes 26. april.