Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Advokat Liv Zimmermann representerte Asker kommune i sak om inndrivelse av krav på kommunal avgift for forbruk av vann. Borgarting lagmannsrett avsa dom 21. november 2016 hvor ett av spørsmålene lagmannsretten tok stilling til var om krav på løpende vannavgift var foreldet. Det er opp til den enkelte kommune å vedta lokale forskrifter om den praktiske gjennomføringen av inndrivelse av gebyr. Dommen vil derfor ha betydning for flere kommuner.

168583229

Asker kommune har, i likhet med mange andre kommuner, en praksis hvor de sender ut avlesningskort for vannforbruk i november hvert år til abonnenter med vannmålere. Abonnentene skal fylle ut avlesningskortene og returnere dem til kommunen i desember samme år. Basert på forbruket som er rapportert, utsteder kommunen faktura for vannforbruket i månedsskiftet januar/februar påfølgende år, med forfall i begynnelsen av mars. Dersom kommunen ikke mottar avlesningskort, kan de stipulere vannforbruk basert på tidligere forbruk.

Dersom kommunen i ettertid mottar avlesningskort eller foretar måleravlesning som viser at de har krevet for lite vannavgift fordi forbruket har vært høyere enn stipulert, oppstår spørsmålet om hvor langt tilbake kommunen kan kreve etterbetaling.

Utgangspunktet for når foreldelsesfristen på tre år starter, er den dag kommunen «tidligst har rett til å kreve oppfyllelse», jf. foreldelsesloven § 3 nr. 1. Spørsmålet i saken var om kommunen tidligst hadde rett til å kreve betaling av vannavgiften ved avslutning av hvert kalenderår, eller når faktura for betaling av vannavgift forfalt til betaling. Asker kommune fikk medhold i at foreldelsesfristen begynner å løpe ved forfallstidspunktet i fakturaen.

Lagmannsretten konkluderte med at ut fra den ordning som var etablert mellom kommunen og dens abonnenter, herunder den aktuelle abonnenten, måtte foreldelsesfristen begynte å løpe da fakturaen forfalt til betaling. Lagmannsrettens dom innebærer at det vil være avgjørende om kommunen har etablert en fast praksis med utsendelse av faktura med fastsatt forfallstidspunkt overfor den enkelte abonnent. Der det ikke foreligger en slik etablert praksis, er utgangspunktet at starttidspunktet for foreldelsesfristen for vannavgift er kalenderårets slutt.

Vi anbefaler derfor kommuner å gjennomgå sine forskrifter og praksis med hensyn til innkreving av årsgebyr. Dersom det sendes ut fakturaer basert på stipulert forbruk, bør kommunen ikke vente med å foreta måleravslesning og innkreve vannavgift fordi kravet foreldes etter tre år. Husk at foreldelse avbrytes ved rettslig skritt mot abonnenten ved forliksklage eller stevning. Alternativt kan kommunen begjære tvangsfullbyrdelse (utlegg eller dekning) av et forfalt krav på tilknytnings- eller årsgebyr.

Dommen inneholder også prinsipielle uttalelser knyttet til feil ved vannmålere.

Høyesteretts ankeutvalg kom ved beslutning 15. februar 2017 enstemmig til at anken fra abonnenten ikke tillates fremmet. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.