ESA gransker Sandefjord Fotball - hva betyr statsstøttereglene for idrettsnorge?

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) undersøker nå om Sandefjord Fotball mottok ulovlig statsstøtte da Sandefjord kommune overdro to tomter til klubben i 2006. Kommer ESA til at Sandefjord Fotball har mottatt ulovlig statsstøtte, kan klubben bli pålagt å tilbakebetale et stort beløp. Saken viser at profesjonelle sportsklubber som mottar støtte fra det offentlige, må ha et bevisst forhold til statsstøttereglene.

Zimmer_Ludvigsen

Hvorfor gjør ESA undersøkelser i Sandefjord Fotball?

Ifølge ESAs pressemelding gjelder undersøkelsene i Sandefjord to tomter som Sandefjord Fotball fikk til kr. 0,- fra Sandefjord kommune i 2006. Tomtene ble senere solgt til private investorer for 40 millioner kroner, og klubben brukte pengene til å finansiere bygging av nytt stadion. Stadionet stod ferdig i 2007. Senere ble stadionet solgt videre.

Statsstøttereglene i EØS-avtalen innebærer at næringslivet som utgangspunkt ikke kan motta offentlig støtte. Det har lenge vært klart at dette også gjelder profesjonelle idrettsklubber. Statsstøttereglene rammer dessuten ikke bare direkte tilskudd, men også andre fordeler, som for eksempel tomtesalg fra det offentlige under markedspris. Når en profesjonell fotballklubb overtar tomter fra kommunen uten å betale for dem, kan klubben dermed ha mottatt en skjult subsidie i strid med statsstøttereglene. Det er dette ESA undersøker i Sandefjord.

Selv om det finnes en rekke unntak fra forbudet mot statsstøtte, kan man som hovedregel ikke benytte seg av disse uten først å melde det planlagte støttetiltaket til ESA og få forhånds­godkjenning. ESA uttaler at tomteoverdragelsen i Sandefjord aldri ble meldt til ESA.

ESA har foreløpig ikke konkludert, men undersøker saken. Dersom ESA til slutt kommer til at Sandefjord Fotball har fått ulovlig statsstøtte, kan ESA kreve at støtten betales tilbake. 

Økt fokus på statsstøtte til profesjonell idrett i EU

Selv om det ikke er noen nyhet at profesjonelle idrettsklubber omfattes av statsstøttereglene, har både EU-kommisjonen og ESA lenge vært tilbakeholdne med å håndheve statsstøtteregelverket på dette området.

De siste par årene har dette endret seg. I 2013 åpnet EU-kommisjonen undersøkelser i en rekke saker om mulig ulovlig statsstøtte til profesjonelle sportsklubber. Blant annet undersøker Kommisjonen særlig fordelaktige skatteregler for profesjonelle fotballklubber i Spania, en rekke ulike støttetiltak til profesjonelle fotballklubber i Nederland, samt eiendomstransaksjoner til en verdi av nærmere 20 millioner euro mellom Madrid kommune og Real Madrid. Det er altså store verdier som står på spill, og konsekvensene kan bli betydelige for klubbene dersom EU-kommisjonen finner at de har mottatt ulovlig statsstøtte, og krever at de betaler den tilbake.

ESA følger EU-kommisjonens praksis nøye, og sakene som granskes i EU vil derfor kunne få betydning for ESAs håndheving av tilsvarende saker i Norge.

Nytt regelverk – lettere å støtte proffidrett på lovlig måte

Selv om både EU-kommisjonen og ESA nå retter søkelyset mot mulig statsstøtte til profesjonelle klubber, har det i de siste årene vært en utvikling av regelverk og praksis som på mange måter gjør det enklere for profesjonell idrett å motta støtte på lovlig vis. Tidligere har det vært usikkert om, og i så fall hvordan, profesjonelle klubber kan motta statsstøtte.

For det første har EU-kommisjonen de senere årene godkjent en rekke støttetiltak til fordel for profesjonelle idrettsklubber, for eksempel til opprustning av sportsanlegg i Frankrike i forbindelse med EM i 2016. Prinsippene i disse sakene gir veiledning for hvordan støttetiltak kan innrettes slik at ESA vil kunne godkjenne dem.

For det andre, og kanskje viktigere, kom det i sommer nytt regelverk som åpner for støtte til idrettsanlegg som eies eller drives av profesjonelle idrettsklubber uten at dette trenger forhåndsmeldes til ESA. Denne muligheten gjelder støtte opp til visse nivåer, og det stilles krav om blant annet tilgang for andre brukere og offentlig innsyn i prisvilkårene.

Statsstøtteregelverket åpner altså for at det offentlige kan bidra til proffklubbenes idrettsanlegg i fremtiden. Men på dette området er det definitivt ikke lettere å be om tilgivelse enn tillatelse. Både kommuner og klubber gjør lurt i å gjøre hjemmeleksa før støtten utbetales.