Hjort-advokater med rapport om EUs nye anskaffelsesdirektiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hjort-advokatene Heddy Ludvigsen, Janicke Wiggen og Kristin Bjella har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert EUs nye anskaffelsesdirektivers unntaksregulering for offentlig-offentlig samarbeid.

Heddy_Janicke_KristinB

I EUs nylig vedtatte anskaffelsesdirektiver for klassisk sektor, forsyningssektorene og for konsesjonskontrakter, lovfestes nå et eget unntak fra anskaffelsesregelverket for samarbeid mellom offentlige aktører (offentlig-offentlig samarbeid). I rapporten vurderes innholdet i bestemmelsene i lys av EU-domstolens praksis om anskaffelsesreglenes anvendelse på slikt samarbeid. Rapporten tar blant annet for seg unntaket for utvidet egenregi og for ikke-institusjonalisert (horisontalt) samarbeid. Rapporten vurderer også hvilken innvirkning det nye regelverket vil kunne få for kommuners og fylkeskommuners adgang til å samarbeide gjennom ulike former for interkommunalt samarbeid, som vertskommunesamarbeid, § 27-samarbeid, samkommune, interkommunalt selskap etter IKS-loven og aksjeloven.

Rapporten er nå offentliggjort.  Se mer utfyllende informasjon på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider her.