Erstatning for felte trær

Vær varsom med å hugge ned trær dersom du er i tvil om hvor grensen til naboen går; To hytteeiere fikk nylig hhv. kr 500 000 og 100 000 i erstatning for trær som urettmessig ble hugget på deres tomter. Hjort ved advokat Erik Gjævenes representerte hytteierne.

tre som skygger

To hytteeiere fikk nylig medhold i sitt erstatningskrav i forbindelse med at det urettmessig var hugget hhv. ca 65 og 13 større trær inne på deres festetomter. Erstatningen ble fastsatt til hhv. kr 500 000 og 100 000 til hytteeierne. 

Dyr nabodugnad

Den ulovlige hogsten var en del av en større hogst utført på dugnad av 15 til 20 personer med tilknytning til bakenforliggende hytter. Krav ble reist mot to av disse ved stevning til Sarpsborg tingrett, og dom ble avsagt 7. mai 2013. Hovedproblemstillingen var om de to saksøkte var erstatningsansvarlig på grunnlag av uaktsomhet for den skade dugnaden som sådan hadde påført saksøkernes eiendommer, eller om ansvaret var begrenset til den skade det kunne bevises at den enkelte saksøkte rent fysisk hadde påført saksøkernes eiendom. I tillegg var det spørsmål om erstatningsutmåling og eiendomsgrenser.

Saksøkerne fikk medhold i at den ulovlige hogsten kunne bebreides de saksøkte som uaktsom.  Det neste spørsmålet var om det var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden, da det ikke var sannsynliggjort hvem som rent faktisk hadde hugget de 78 trærne. Tingretten kom til at den ulovlige hogsten måtte sees som en helhet som var utøvd av alle de som deltok i dugnaden i fellesskap, og at det var en tilstrekkelig tilknytning mellom uaktsomheten og den ulovlige hogsten. De to saksøkte ble dermed kjent solidarisk ansvarlig etter skadeerstatningsloven § 5-3 nr 1.

Når det gjelder erstatningsutmålingen fastslo tingretten at tømmerverdier eller lignende var uten betydning for det økonomiske tap. Trærnes verdi for saksøkerne, var deres funksjon som skjerming mv.  Erstatningen ble fastsatt ut i fra gjenanskaffelse-/utbedringskostnader innenfor hva som kan anses som rimelig, og tingretten fastsatte erstatningene til hhv. kr 500 000 og kr 100 000.

Dommen er ikke rettskraftig.