Entreprenøren konkurs - hva nå?

Konkursene øker fortsatt i bygg- og anleggsbransjen. Bare i år er konkurs åpnet i over 300 foretak. For deg som oppdragsgiver kan konsekvensene av en konkurs bli store. Tar du dine forhåndsregler i forkant og handler riktig når konkursen åpnes, kan mye reddes.

537310234

Boet kan fullføre, men gjør det sjelden 

Går entreprenøren konkurs kan konkursboet velge å tre inn i kontraktsforholdet med deg og fullføre oppdraget. Denne retten benyttes kun unntaksvis, ettersom slik inntreden krever at boet har de nødvendige ressursene for å fullføre. De færreste konkursbo evner dette.

Velger boet å ikke tre inn i avtalen, kan du som oppdragsgiver heve. Men merkostnadene du påføres må du som oftest dekke selv. Når boet fordeles mellom kreditorene, blir det sjelden mye på hver.

Gjennomfør registreringsforretning så tidlig som mulig

Dersom du hever skal det gjennomføres en registreringsforretning for å registrere hva som er utført og eventuelle mangler ved arbeidene. Registreringsforretningen danner utgangspunktet for dine krav for økte fullføringskostnader. Samtidig vil registreringen av utført arbeid gjøre det lettere å få nye entreprenører til å påta seg ansvaret for å fullføre jobben. Pass derfor på at protokollen fra registreringsforretningen blir så fullstendig som mulig.

Etter at konkursen er inntruffet bør du sørge for at registreringsforretningen avholdes så tidlig som mulig for å få et så riktig bilde som mulig av hvor stor del av arbeidene som er ferdig på hevingstidspunktet Går det lang tid fra kontrakten heves til forretningen avholdes, kan det være vanskelig å fastslå byggets tilstand på overtakelsestidspunktet.

Fastsett hvem som eier hva

Konkursboet kan kun beslaglegge eiendeler som tilhørte skyldneren da konkursen ble åpnet. Det er derfor viktig å være bevisst på når eiendomsretten til kontraktarbeidet og materialer på byggeplassen gikk over til deg som oppdragsgiver. 

Standardkontraktene i bransjen fastslår at eiendomsretten går over til oppdragsgiver etter hvert som arbeidet under kontrakten utføres, uavhengig av om det er betalt. For materialer som er tilført byggeplassen, og som skal bygges inn, går eiendomsretten over til oppdragsgiver ved betaling. Dette innebærer at baktung betaling gir entreprenørens konkursbo større beslagsrett enn dersom oppdragsgiver er tidlig ute med å betale.

Hevingsoppgjøret

Går entreprenøren konkurs før arbeidene er ferdigstilt, påføres oppdragsgiver ofte store merkostnader. Eksempelvis ble E6-Dovrebanen 500 millioner dyrere etter at den opprinnelige entreprenøren, Alpine Bau, gikk konkurs.

Oppdragsgiver har i utgangspunktet rett til å kreve dekning av alle kostnader som skal til for å fullføre arbeidene, og kan motregne i entreprenørens vederlagskrav. Problemet er at det som regel er lite igjen til kreditorene ved konkurs. Hver kreditor mottar kun en dividende av sitt krav. For oppdragsgiver vil det da kunne være mer hensiktsmessig å rette kravet sitt mot neste ledd i kontraktkjeden.

Få alltid sikkerhetsstillelse

For å redusere følgene av en konkurs bør du alltid sørge for å få sikkerhetsstillelse fra entreprenøren, senest ved kontraktsinngåelsen. I standardkontraktene plikter entreprenøren normalt å stille sikkerhet for egne kontraktsforpliktelser med opptil 10 prosent av kontraktssummen. Dette innebærer at oppdragsgiver kan kreve et beløp innenfor sikkerhetsstillelsens rammer ved entreprenørens konkurs.

Sjekk entreprenørens økonomi 

Ofte vil en entreprenørs konkurs komme som en stor overraskelse. Andre ganger er det tale om en langvarig negativ økonomisk utvikling. Ved å undersøke entreprenørens økonomiske situasjonen før det inngås kontrakt, vil du som oppdragsgiver kunne få opplysninger om risikoen for at vedkommende entreprenør kan gå konkurs.

Få på plass ny entreprenør

Går entreprenøren konkurs, stopper arbeidene som regel opp. Oppdragsgiveren vil dermed risikere å komme i forsinkelsesansvar overfor sine kontraktspartene. Å få på plass ny entreprenør til å fullføre jobben er derfor svært viktig.

Er du en offentlig oppdragsgiver kan reglene om offentlige anskaffelser være en hindring. Her er det et forbud mot å gjøre vesentlige endringer etter inngåelsen av en entreprisekontrakt etter forutgående anbudskonkurranse. Skifte av entreprenøren utgjør i utgangspunktet en slik vesentlig endring.

Merk også at du etter standardkontraktene kun har krav på å få dekket «nødvendige merkostnader». Du står derfor ikke fritt til å avtale en hvilken som helst pris for arbeidene. Men haster det med å fullføre, aksepteres det normalt at du ikke bruker altfor lang tid på å lete etter den laveste prisen.

Kontakt bostyrer snarest

Kom raskt i dialog med bostyrer. Ofte kan tidlig kontakt bidra til å løse flere utfordringer ved konkursen. Samtidig bidrar du til at kravet ditt blir mest mulig korrekt beregnet.

Artikkelen er også publisert i Byggeindustrien nr. 14 - 2017