Entreprenør vant frem mot fylkeskommune i omfattende entreprisetvist

Anleggsentreprenøren Sønstegård AS fikk medhold i en entreprisetvist mot Akershus fylkeskommune. Saken gjaldt krav og motkrav i en entreprisekontrakt om bygging av nytt kollektivfelt mellom Hval og Holmen i Asker. Entreprenøren var representert av Hjort ved advokat Anders Myhre.

Anders_Myhre

Spørsmålene i saken, som ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fire uker i januar/ februar, var i hovedsak knyttet til forsinket fremdrift og vederlag for utførte arbeider. Arbeidene ble overtatt i juli 2011 etter nesten dobbelt så lang byggetid som kontraktens frist. Retten konkluderte med at byggherren, Akershus fylkeskommune, var ansvarlig for forsinkelsene og ga entreprenøren medhold i de fremdriftsrelaterte kravene.

Opprinnelig kontraktssum var på kr. 35 mill. I løpet av byggetiden hadde byggherren betalt ut kr. 66 mill. Sønstegård AS fremmet i saken krav om ytterligere kr. 20 mill. Byggherren påstod seg frifunnet for Sønstegårds krav og hadde et motkrav på kr. 16 mill. Asker og
Bærum tingrett tilkjente Sønstegård et tilleggsvederlag med renter på kr. 14 mill. og kr. 1,5 mill i saksomkostninger. Byggherren ble tilkjent bare kr. 140 000 av sitt motkrav.

Den største delen av kravet for utførte arbeider var knyttet til at byggherren hadde overskredet sin endringskompetanse tidlig i prosjektet. Entreprenøren var da ikke bundet av kontraktens priser for endrings- og tilleggsarbeider. Det ble bestilt endrings- og tilleggsarbeider av betydelig omfang etter dette og Sønstegård fikk medhold i at store deler av arbeidene skulle gjøres opp som regningsarbeider.

Dommen er ikke rettskraftig.

Se presseomtale av saken.